Jump to content
  • Search In
    • More options...
    Find results that contain...
    Find results in...
  • Sign Up

News


News about EAB and Esperanto, new items and offers in our shop, and other things of interest

External

Ĉu vi serĉas laboron? Ĉu vi pretas helpi al UEA?

UEA estas la plej granda membroasocio de la Esperanto-movado. Ĝi plenumas ege multajn kaj plej diversajn taskojn en diversaj laborkampoj. Konstante mankas laborfortoj kun diversaj scioj kaj lertoj. Ĉu vi jam delonge pretas transpreni iun utilan taskon en la Esperanto-movado? Jen la ŝanco!

Bv. verki kandidatiĝan leteron en kiu vi klarigas viajn motivojn. Pri kiuj laboroj kaj taskoj vi speciale interesiĝas? Bv. mencii en la koncerna letero, ĉu vi deziras labori volontule, ĉu vi ŝatus ricevi honorarion (aŭ alían kompenson, ekz-e senkostan membrecon) aŭ ĉu vi nur interesiĝas pri dungo-rilato. Bv. mencii ankaŭ kiom da horoj vi ŝatus labori por UEA semajne.

Ĉu aliaj personoj konas vin kaj povas atesti pri viaj konoj kaj lertoj (povas esti ankaŭ personoj el ekster la Esperanto-movado)? En tiu kazo bv. provizi nin per rekomendletero(j). En la letero estu mencio pri kiuj laboroj vi speciale talentas kaj interesiĝas.

Bv. ankaŭ aldoni vivpriskribon pri viaj studoj kaj laborhistorio.

Bv. prezenti ĉiujn dokumentojn en pdf-formato kaj alŝuti ilin ĉe jena ligilo:
https://login.yoursecurecloud.de/u/d/bfc45467b6234f5994e8/
Atenton – ĉiu dokumento komence havu vian nomon, ekzemple:
Felikso Specimeno Motivletero
Felikso Specimeno Subtenletero
Felikso Specimeno CV

Bv. sendi etan mesaĝon al jena retpoŝtadreso: helpoporuea@gmail.com
por konfirmi vian intereson kaj informi kiujn dokumentojn vi alŝutis.

Sube vi trovas liston de eblaj taskoj (kompreneble tro por unu kandidato). Ĉu vi havas novajn ideojn, kiuj povus helpi al la Esperanto-movado? Kio devus funkcii pli bone? Kion vi povas oferti?

Ni atendas vian kandidatiĝon.

PS: Por iuj specialaj taskoj, ni akceptas ankaŭ ekspertojn, kiuj nur komencis studi Esperanton (aŭ eĉ homojn, kiuj ne regas Esperanton).

• organizado de reta malferma tago;
• organizado de retaj eventoj;
• organizado de retaj kursoj;
• asistado al la  Belartaj Konkursoj (korespondo kaj diplomoj);
• organizado de la konkurso Biblioteka Apogo Bachrich;
• organizado de la konkurso Partoprenu UK-on;
• asistado al reta Biblioteko Hector Hodler (kontakto kun eldonantoj; esplorado pri bultenoj);
• asistado pri rezultoj de fondaĵoj (financa redaktado / kontrolado);
• korespondado kun membroj pri sekretariaj, financaj kaj aliaj temoj;
• kunlaboro pri sekretariaj laboroj;
• specifaj temoj rilate al la revuoj Esperanto kaj Kontakto;
• asistado pri landa agado (vizitkartoj en retejo);
• asistado pri aligitaj membroj (esploroj; kalkulo, statistiko);
• kvalitkontrolo de librotenado;
• retpaĝo Komitatanoj A, nomumo, k.s.
• organizado voĉdono Komitatano B;
• organizado de aŭkcio dum kongreso kaj eventuale de retaj aŭkcioj;
• asistado pri akcepto de membroj tra Fondaĵo Canuto;
• donacvarbado;
• revarbado de membroj;
• kontrollegado de malnetoj de Esperanto kaj Kontakto;
• superrigardo de EU-projektoj;
• ĝeneralaj projektlaboroj;
• asistado pri UEA-kontoj;
• kontaktado kun dumvivaj membroj;
• asistado pri kontaktado kun VEK kaj veteranaj membroj;
• asistado pri virina agado;
• grafikaj laboroj
• prizorganto de reteja enhavo
• vikipedio-asistanto
• asistado pri blindula agado;
• asistado pri diplomoj pri longjara membreco;
• asistado pri membronombro kaj membraraj statistikoj;
• asistado pri voĉlegado de revuoj (Esperanto, Kontakto kaj Monato);
• asistado pri sociaj retoj (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo, Telegram, VK);
• asistado pri rilatoj kun fakaj asocioj;
• asistado pri AMO-seminarioj;
• asistado pri Volontula Servo de UEA;
• asistado pri filmado de Universalaj Kongresoj;
• merkatigo por retaj kursoj
• specialisto pri reta merkatigo
• protokolado dum komitataj kunsidoj

Fonto: UEA (revuo Esperanto)


Tim

Charity

LBE 991 publike elŝutebla

Ĉar ĵus publikiĝis por membroj numero 992 de La Brita Esperantisto, 991, el aŭtuno 991, estas nun disponebla al ĉiuj:

lbe-991.jpg


Tim

Shop

Lanĉo: Ni ĉiuj estas malsamaj

Jen nova libro, pri kiu ni estas tre fieraj, ĉar Ni ĉiuj estas malsamaj proponas videblecon al ĉiaj homoj, reprezentiĝon al tiuj, kiuj kutime ne aliloke trovas aliajn homojn kiel si.

image.jpeg

Renkontu infanojn de unu lernejo, kaj iliajn instruistojn, gepatrojn kaj prizorgantojn. Ili havas diversajn specojn de familioj, ŝatojn kaj malŝatojn, kulturojn, etnojn, kapablojn kaj malkapablojn ... kaj multajn komunaĵojn!

image.jpeg

Estas miliardoj da mirindaj manieroj esti homo – tiom da manieroj, kiom homoj sur Tero. Ni ĉiuj estas malsamaj estas inspira festo de la fakto, ke ni ĉiuj estas unuopuloj. Verkite de Tracey Turner kaj enesperantigite de Jorge Rafael Nogueras, ĝi estis kreita kunlabore kun pluraj «ambasadoroj de inkluziveco».

image.jpeg

Bunta kaj diversa, Ni ĉiuj estas malsamaj plifortigas la fakton, ke ĉiu havas ion por kontribui, ke diverseco pliriĉigas niajn vivojn, kaj ke unu aferon plene komunan ni ĉiuj havas – ke ekzistas pli, kiu unuigas nin, ol dividas. Niaj malsimilaĵoj riĉigas niajn vivojn. Festu ilin per tiu ĉi belega libro.

image.jpeg

Ekzempleroj jam estas survoje al Usono kaj al UEA, kaj espereble atingos aliajn libroservojn, se ili mendos. Eblas aĉeti, kompreneble, ankaŭ ĉe ni kontraŭ nur £5.

 


Tim

External

EKO 34 - VEKI kaj BET

Al: Landaj Asocioj
 
ENHAVO  n-ro 34> ● VEKI  ● AMO 87 ● Kubo ● CONGO ● Azia invito  

< junio 21

 

VEKI revekita – rev-ekcita!

Ni nuligis okazigon de la ĉeesta ILEI-Kongreso en Kebekurbo kaj ni organizas la Virtualan Esperanto-Kongreson de ILEI (VEKI-3) ekde la 23-a ĝis la 30-a de julio 2022. Ni bonvenigas ĉiujn. Bonvolu aliĝi per tiu ĉi Aliĝilo. Kvankam la aliĝo estas senpaga kaj ne deviga, se vi deziras donaci sumon al ILEI vi povas pagi al la ILEI-konto ĉe UEA (ilek-a).

Ankaŭ ILEI-Simpozio okazos kadre de VEKI-3 kiel planite. La temo de VEKI-3 restas: ‘Esperanto en dulingva kaj plurlingva edukado’. Se vi deziras kontribui kiel preleganto aŭ alio, bv. skribi al ilei.kongresoj@gmail.com

Por pliaj informoj, vidu en la Eventa Servo de UEA inter la datoj julio 23 kaj 30.

 

prof. laura brazzabeni, +39 3286461063 (ankaŭ whatsapp)

 

AMO 87 pri Baltio progresas

La seminario okazos en la datoj 14-a kaj 15-a de julio en Klaipeda. La patro de AMO pretigis enkondukan prezentaĵon pri la temo ‘Baltio en Eŭropa Kunteksto’. Ĝia aliro al la temo estas jena:

 

Grandmonde:

·         Novaj aliancoj

·         La decido de Finnlando kaj Svedio peti aliĝon al NATO

·         Transbaltia fervoja projekto

·         Uzado de eŭro

·         Pli aktiva rolo de NATO

Movade:

·         La elstara rolo de BET – la Baltiaj Eo-Tagoj

·         La malforteco de la movado en Latvio kaj Estonio

·         Kunlaboro kun Finnlando, Svedio, Norvegio, Danlando

·         Solvo-vojoj por la estonteco.

 

AMO 86 – pli efika aliro al la registrado

Kun rea danko al vi pro la okazigo de AMO-86, jen ĝia retadreso ĉe la jutuba kanalo de UEA: https://youtu.be/pK8pG2eobwc

Ahmad Mamduhi

AMO 86 – nun la vico de Nov-Zelando

Ni nun alkroĉas la kontribuon pri Nov-Zelando al la seminario: belega kaj romantika legendo pri la amantoj Hinemoa kaj Tutanekai. Aldone aperas la historio de ŝipoj portantaj la nomon de tiuj legendaj figuroj.

 

Nova teamo en Kubo – konataj personoj

La 36a komitatkunsido de Kuba Esperanto-Asocio okazis la 28an de majo en la nacia sidejo en Havano. Partoprenis trideko da esperantistoj, komitatanoj, reprezentantoj de komitatanoj kaj aliaj membroj.

 

Kadre de la komitatkunsido, la komitatanoj informis pri la limigita agado en provincoj dum tiuj  ĉi 2 jaroj, kaj la estontaj jaroj por la sekvaj 3 jaroj, periodo por kiu estis elektita nova estraro kunformita nun de : 

 

Alberto Fernández Calienes - Prezidanto

Maritza Gutiérrez - Ĝenerala Sekretario

Pedro Fernández - estrarano pri Financoj 

Magalys Molina - estrarano pri Kulturo (nova)

Julián Hernández - estrarano pri Instruado

Ariadna García - estrarano pri Informado (nova)

Alberto Rodríguez - estrarano pri Eksteraj Rilatoj.

 

La nova estraro oficos por la periodo 2022-2025. Post la komitat-kunsido okazis kultura aranĝo, kiun partoprenis ankaŭ aliajn esperantistojn el Havano.

 

Slovenio bultene – mult-entene

Bonvolu trafoliumi la novan numeron de la bulteno Informacije / Informoj 2022/2 (junio).Ĉiuj numeroj de la bulteno estas je dispono per la ligilo: http://www.esperanto.si/eo/bulteno-informacije-informoj-0.

Redaktoro: Ostoj KRISTAN, sekretario de SIEL

 

Esperanto-Tago 2022 festota en Nov-Jorko

Parolantoj de Esperanto tra la mondo partoprenos festadon de la Esperanto-Tago la 26-an de julio. La tago markas la daton de la unua eldonaĵo pri Esperanto, aperigita en Varsovio de d-ro L. L. Zamenhof la 26-an de julio 1887. La broŝuro, kiu poste aperis en pluraj lingvoj, lanĉis la Esperanto-movadon. Tiu dato estas okazo kiam lokaj kaj landaj Esperanto-organizoj festas la lingvon kaj kulturon de Esperanto, aĉetas Esperanto-librojn, piknikas en parkoj kun lokaj esperantistoj, lanĉas projektojn por plibonigi la lokan komunumon, diskutas pri Esperanto en sociaj medioj, montras subtenon por rifuĝintoj kaj aliaj dislokitaj personoj, kaj faras aliaaj utilajn agadojn.

 

Komitato pri Lingvoj prezidata de reprezentanto de UEA

Oni starigis en Novjorko Komitaton de Neregistaraj Organizoj pri Lingvoj sub aŭspicio de CoNGO, la Konferenco de Neregistaraj Organizoj en Konsulta Rilato kun Unuiĝintaj Nacioj. Entute 23 NROj aliĝis kiel fondaj membroj. La komitato celas doni pli grandan atenton al lingvaj demandoj en la politiko, praktiko kaj eksteraj rilatoj de UN, precipe en rilato al la ĝenerala graveco de demandoj pri lingvoj, lingva justeco kaj lingva nediskriminacio.

La reguloj de la nova komitato estis aprobitaj en majo kaj oni elektis estraron. La multnombre ĉeestata kunveno enhavis prezenton de funkciuloj de Unesko pri ĝiaj lingvo-rilataj programoj, precipe multlingva edukado, la Internacia Jardeko de Inidiĝenaj Lingvoj, kaj la nova Monda Atlaso de Lingvoj.

Francis M. Hult kaj Humphrey Tonkin, reprezentantoj de Universala Esperanto-Asocio ĉe UN, estis elektitaj kiel respektive prezidanto kaj vicprezidanto. Francis Hult estas Profesoro pri Edukado ĉe University of Maryland Baltimore County (UMBC), kaj Humphrey Tonkin estas Emerita Prezidanto de la Universitato de Hartford. Elektita kiel sekretario estis Linda Fitchett, iama prezidanto de la Internacia Asocio de Konferencaj Interpretistoj. Hans E. Becklin, de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), elektiĝis kiel kasisto. Daniel LeBlanc, de VIVAT Internacia, kaj Allison Rodriguez, de la Internacia Federacio de Tradukistoj (FIT), estis elektitaj kiel kromaj estraranoj.

 

ILEI kontribuas al BET

La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe la Kursejo.

Nomo:       Kursoj dum Baltiaj Esperanto-agoj
Gvidantonomo:   Gražyna Opulskienė
Tipo:       Nova movada kurso
Loko:       Klaipėda, Litovio.

Aldoninto:  Grazina

Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27428

 

La ‘granda pomo’ – ankaŭ por Esperanto-domo

Numero 59 – julio - aŭgusto 2022

·         Universala Esperanto-Asocio emfazas lingvan kaj kulturan diversecon kaj invitas esperantistojn al sia kongreso en Montrealo, 6-13 aŭgusto.

·         Reprezentanto de UEA memorigas la Forumon WSIS: Fundamenta al homa komunikado estas la lingvo; fundamenta al manko de komunikado estas lingva diferenco.

·         Komitato pri Lingvoj estos prezidata de reprezentanto de UEA.

·         La Esperanto-movado laboras por la natura medio multflanke.

·         Esperanto-Tago 2022.

 

Aldonita alkroĉe en ĝia Esperanta versio.

 

Instruu en paradiza loko – kun la franca kuirarto

Mi ŝercas instruistojn por la staĝo en Métabief de la 20-a ĝis la 27-a de aŭgusto 2022. Ni havos ĉirkaŭ tridek partoprenantojn en tri grupoj, ĉefe bonegajn esperantistojn. Ni pagos restadon kaj vojaĝon, eĉ de la paro se necesas. Diversaj agadaĵoj okazos la posttagmezojn kaj la kursoj antaŭ la vespermanĝo estos fakultativaj.

Mirejo

Azio kongresos novembre
en Busan, Koreio

Nia diligenta kaj laborema  LKK de 10-a AOK preparis aliĝilon por la 10a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto okazonta inter la 3a kaj 6a de novembro 2022 en Busano, Koreio.

Mi petas vin diskonigi kaj rekomendi aliĝon al la 10-a AOK! SMG: La bildo en la PDF montras tipan korean manĝon, prepare por la Kongreso de ILEI en Busan en 2017.

 

Krome mi aranĝis la retpaĝon de la AOK:
http://kaoem.esperanto.or.kr/index.php?mid=novajxo&document_srl=990251
(por SMG ne funkciis) kaj metis la Aliĝilon en PDF kaj MS-Word:
https://drive.google.com/drive/folders/1oKmOIDshWEsxFPGPwZPvvSMSL_gnK1HP?usp=sharing

 

Nisinaga Atusi (Acero / NIŜINAGA Acuŝi)
Prezidanto de Azia-Oceania Komisiono de UEA, acero@an.email.ne.jp

 

 

========= vortoj: 1030 =========

 

La Komunikoj iras al la Landaj kaj Fakaj Asocioj, al la Komitato de UEA, pluraj instancoj de ILEI, al la Estraro de TEJO, al unupuloj, kiuj petis la ricevon kaj la anojn de pluraj pasintaj AMO-seminarioj.

 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

AMO 33 raportas pri AMO 86

Al: Landaj Asocioj
 

ENHAVO  n-ro 33> ● AMO 86  ● komerca zomo ● Kostariko ● Duolingo
< junio 16

 

AMO 86 prezentis la sudan, oceanian mondon

La AMO-programo vizitas denove kulturan terenon – kaj temas pri kulturoj malofte prezentitaj per Esperanto. Kiel mi montris en lastatempa studo pri la libra serio Oriento-Okcidento de UEA, la Okcidento peze superas la Orienton (39 eroj kontraŭ 16, el sume 60 eldonitaj verkoj). Plie la Sudo apenaŭ rolas (unu verko) same la mez-oriento (3 verkoj). Magras kulturoj de Latin-Amerko (unu aperis pere de Hispanio), same plene mankas Afriko kaj preskaŭ tute mankas kontribuoj el la mondo de indiĝenaj kulturoj.

Por ripareti tiun mankon, por ŝtopi truon, la AMO-programo kuraĝe kaj avangarde elpaŝas, per komenca paŝo en AMO 86, kun pli kompleta elpaŝo en AMO 90 dum la tempo de la UK. Jen raporto pri AMO 86 sendita hieraŭ al la membroj de la Komisono de UEA por AMO.

“AMO 86 laŭplane kaj bonorde okazis kaj venis al fino ene de la lasta horo. Mi ege dankas al Ahmad Mamduhi kaj la iranaj kolegoj, kiuj bonege prizorgis la teknikaĵojn. Ankaŭ al Rob Moerbeek pro lingva kontrolo de la tri prezentitaj eroj. 

 

La temo estis: 'Esperanto por peri Oceaniajn Kulturojn', kaj tio plenumiĝis per tri prezentaĵoj, unu pri Aŭstralio, unu pri Nov-Zelando kaj unu el la insularo Tahiti.

 

La partoprenantoj malmultis: nur 12  - el Irano (5), Rusio (2)  kaj po unu en Hungario, Tanzanio, Slovenio, Brazilo, Mongolio kaj Svislando, kun unu el nedivenebla lando. Tamen, la tuto estas registrita kaj poste alireblos (nur 95 minutoj, eĉ inkluzive de demandoj kaj komentoj).

 

Ni alkroĉas la unuan el la tri prezentitaj kulturoj, tiun pri la aborigenoj de Aŭstralio (la bildo en la PDF montras rilatan artaĵon).

 

La plano estas aperigi la registron en la Jutuba kanalo de UEA, intertempe trovu ĝin ĉe:

 

https://us02web.zoom.us/rec/share/iSZLgIh7rt_1Kzdz_M41Y0hiB6YauqlZu6FscufbpRbYJOaUQxjjFJJETHsrOwRP.UU2gDenp5y-q-xCK

 

Niaj komercistoj zomas al pli vasta publiko

Ekde nun ni okazigos regulajn kunvenojn de IKEF per Zoom (kaj samtempe ni transperas la kunvenojn tra Voov, (vaste uzata sistemo en Ĉinio kaj tra Azio) por ke la kunvenoj estu pli internaciaj kaj pli da homoj partoprenu la eventojn.

 

Ni invitas vin prelegi/prezenti por niaj venontaj kunvenoj (dimanĉaj, sezonaj kaj jarkunvenoj) pri ajnaj temoj rilate al komerco, ekonomio, ekonomiko, merkatiko, ekonomia ĵurnalismo, ekonomia juro kaj kunlaborado de la fakaj asocioj ktp ktp (aŭ pri ekonomia/komerca aspekto de iu ajn el niaj fakaj temoj)! Dankon!

 

Dato: ĉiudimanĉe ekde nun tra 2022;

Horo: UTC 11:45-14:00 (中国时间 19:45-22:00)

Daŭre validaj informoj: Platformo: https://zoom.us

Ligilo: https://us06web.zoom.us/j/4450123381?pwd=WnZobUdaRzdsdTBLK0wyTjE4aHIxdz09

Kunvena kodo: 445 012 3381; Pasvorto: IKEF2022

Enkhee, Ĝenerala Sekretario de IKEF

 

La 75a Internacia Esperanto-sumoo

En majo 2022 okazis la 75a Internacia Sumoo, en kiu partoprenis 301 homoj el 34 landoj kaj 1 regiono. Ekde la unua sumoo en septembro 2009 ĝis nun partoprenoj entute estas 16 334. La legitaj paĝoj estis 914700 paĝoj  (egalas al 9147 libroj konsistantaj el 100 paĝoj).

 

Laŭlandaj partoprenintoj: Japanio 62, Francio 37, Brazilo 23, Ĉinio 23, Germanio 18, Pollando 16, Rusio 14, Italio 13, Koreio 12, Svislando  9, Sekvas la aliaj 24 landoj.

 

Bedaŭrinde partoprenis neniu el Oceanio. Jam de jaroj preskaŭ neniu partoprenis el Oceanio. Mi elkore atendas oceanianojn. Nia retejo: http://www.esperanto-sumoo.pl/

 

 HORI Jasuo, 75回エスペラント相撲

Informoj el Turkio

Aperis la nova numero de nia revueto ‘Turka Stelo’. Per tiu simpla revueto ni povas pliriĉiĝi kune per viaj kontribuaĵoj.  Ni atendas viajn leterojn pri viaj opinioj kiel nia leganto, Plue, se vi volas sendi kontribuaĵojn en Esperanto, tio ĝojigus nin. Verkoj pri politiko, religio ktp ne estos akceptitaj. Bonvolu sendi al ni tekston pri kulturo, naciaj rakontoj, viaj rememoroj, literaturaĵoj, poemoj, ŝercoj ktp.

Malnovaj numeroj de’Turka Stelo’ nun troviĝas en la jena retejo. Ankaŭ la lasta numero estas rekte legebla en la reto.

https://turkastelo.wordpress.com 

 

Canuto memorigata okaze de jubileo

Antaŭ 125 jaroj, la 3an de junio 1897, naskiĝis Giorgio Canuto (foto en la PDF), itala medicinisto kaj esperantisto, prezidanto de UEA (1956-60), kies nomon nun havas la fondaĵo Canuto, kiu ebligas membrecon en UEA al esperantistoj el nepagipovaj aŭ netranspagipovaj landoj. En la listo de la Esperantaj jubileoj kaj memordatoj en junio 2022 estas ankaŭ Antoni Grabowski, Sándor Szathmári, Lidia Ligęza, Vinko Ošlak, Vytautas Šilas kaj aliaj bone konataj esperantistoj. Legu la junian liston, kompilitan de la Ruslanda ĵurnalisto Aleksander Korĵenkov, en La Ondo de Esperanto: https://sezonoj.ru/2022/06/junio-9/

 

Kostariko laboras tra sia Universitato

De: edukado.net <redaktanto@edukado.net>

La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe la Kursejo. Jen estas kelkaj informoj pri ĝi:

Nomo:       Universitato de Kostariko
Gvidantonomo:   Jorge Antonio Leoni de León
Tipo:       Nova universitata kurso
Loko::    San-Joseo, Kostariko
Aldoninto:  tiberido

Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27425

 

Kroatio lanĉis novan retejon

En januaro 2022 Mihaela Cik lanĉis novan retejon de Kroata Esperanto-Ligo. La retejo estis kreita kadre de la projekto pri heredaĵo kiun financis la Ministerio pri kulturo kaj komunikiloj. La adreso de nia retejo restis www.esperanto.hr.

 

La granda kolekto da informoj kaj dokumentaj materialoj kiujn kolektis Davor Klobučar, restas je la dispono de esploristoj en la arkivaj paĝoj de la retejo. Pri la nova retejo krom Mihaela aktivis Robert Milijaš, Roberto Maglica kaj Đivo Pulitika. La nova retejo estis lanĉita kadre de la unua programo de la Esperanto-Societo Tibor Sekelj’.

Informo laŭ la revuo Tempo, numero 139

Lego-klube Ju-tube

Jorge Camacho parolas pri sia novelo "Neniam plu (Aboco de amo)" en la legoklubo de Fuenlabrada Esperanto-Ligo. https://youtu.be/MfO_vFEque4

 

mga

Duolingo nun en la franca

Venis post la angla, hispana kaj portugala, la kvara Esperanto-kurso ĉe Duolingo – en la franca. Per la ĝisnunaj kursoj komencas la lernadon de Esperanto proksimume 700.000 homoj ĉiujare. https://www.duolingo.com/course/eo/zh

Lu Wunsch-Rolshoven

SMG: La aldono de la franca malfermu grandajn eblojn tra la franc-parola Afriko.

 

Prepare al UK en Afriko en 2024

De antaŭ iom da tempo estas kutimo instigi afrikanojn pri UK kun la espero, ke kelkaj el la landoj povus interesiĝi pri la afero kaj inviti por kunfari Universalan Kongreson de Esperanto en la kontinento. Francesco Maurelli, profitante okazon de sia laborvojaĝo en la orienta regiono de Afriko, aranĝis seminarion en tiu senco por tanzanianoj. Certe iu raporto pri la renkontiĝo kun fotoj en Tanzanio aperos en la revuo de UEA. Antaŭe, eblas vidi kelkajn fotojn prie ĉe https://esperantistojentanzanio.blogspot.com/

Nia foto en la PDF revokas la partoprenintojn de la 6a Afrika Kongreso en 2016 el Tanzanio.

Adjévi Adjé

 

Kurso en la Esperanto-urbo

 

De: edukado.net <redaktanto@edukado.net>la redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe la Kursejo. Jen estas kelkaj informoj pri ĝi:

Nomo:       Esperanto pere de libroj - eldono 2022
Gvidantonomo:   Grzegorz K. JEKEL
Tipo:       Nova movada kurso
Loko:      Herzberg am Harz, Germanio.

 

Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27426

 

Dek tipaj membroj de Eo-klubo

SMG ironie: Nia bildo (en las PDF) montras nur kvin klubanojn. Kial? La plia kvino malfruis al la klub-kunveno. J

 

Georgo Handzlik ludas kun la publiko per sia amuza movadeca kanto ‘Dek klubanoj’,

En la 80a Hispana Esperanto-Kongreso (Comillas - 2022)

https://youtu.be/41brSpE1x5I

mga

 

========= vortoj:  1095 =========

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado.
La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

 

Kore

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

Courses & Events

Somerlernejo denove ĉeeste!

Post virtualaj sesioj dum la lastaj jaroj, nia Somerlernejo revenos al nia sidejo en Barlastono!

Gvidos sesion por progresantoj la tre sperta instruisto Jack Warren. La kurso daŭros de la 10:00 en sabato, la 20-a de aŭgusto, ĝis lunĉo en la sekva dimanĉo.

image.jpeg

Ĝi estas senkotiza aranĝo: ni instruos vin senkoste, kaj provizas per lunĉoj kaj trinkaĵoj. Sabaton vespere oni manĝos kune en loka restoracio. (Tiun ĉi koston, kiel tranoktan, vi pagos mem. Tamen, se vi loĝas en Britujo kaj bezonas iom da financa subteno por povi ĉeesti, bonvolu kontakti nin.)

Trovu detalojn, inkluzive de specimenaj aktivaĵoj, en ĝia retejo, per kiu eblas aliĝi: https://esperanto.org.uk/events/somerlernejo/ 


Tim

External

EKO 32 Europo

Al: Landaj Asocioj
 
ENHAVO  n-ro 32> ● Eŭropo ● Bukavu

● Kongresoj mare, tere ● Poezie < majo 10

 

Mesaĝo por Eŭropo pri la konsultiĝo

Mesaĝo por eŭropaj kaj landaj parlamentanoj kaj ĵurnalistoj
en EU-landoj

Malgraŭ la relative amasa civitana subteno al proponoj pri Esperanto, la finaj konkludoj de la Konferenco pri la estonteco de Eŭropo ne mencias ilin kaj insistas pri la kutima deklaro pri favoro al multlingveco en la kontinento kaj la samtempa invito al plifortigo de la instruado de la angla. Pro tio la eŭropa komisiono de UEA kaj EEU invitas eŭropajn esperantistojn sendi al la eŭropaj kaj landaj parlamentanoj kaj al la ĵurnalistoj mesaĝon en nacia lingvo laŭ la ideoj de la sekvaj tekstoj, kiujn vi trovas en https://uea.org/vikio/POR_PLI_JUSTA_EUROPO :

Ni resumas ilin en pli konciza formo.

 

 

PLIBONIGITA LINGVOLERNADO POR PLI JUSTA KAJ PLI EFIKA EŬROPO

 Efika instruado de fremdaj lingvoj per propedeŭtika uzado de facile lernebla lingvo en bazlerneja aĝo kaj

 Agnosko de Esperanto, kiel lingvo kun kulturo kreskinta de pli ol 130 jaroj, kiu estas jam parolata de civitanoj en ĉiu lando de EU.

Ni ĝojas, ke ankaŭ Esperanto estas menciita en la platforma raporto (Februaro 2022) eĉ 22 fojojn pro la multaj kaj multe subtenataj ideoj esprimitaj de la eŭropaj civitanoj pri manieroj, por konservi Eŭropon multlingva kaj tamen interkomunikanta en justa maniero. Tial estas strange, ke tio estas konsiderata en neniu el la 49 proponoj de la fina plenkunsido (en la finrezulta raporto aperas Esperanto nur en aldonaĵo rilate al unu el la naciaj civitanaj paneloj).

Estis problemoj en la transdono de la ideoj de la civitanoj al la postaj diskut-niveloj, pro kio ni insiste petas, ke en la plenumado de la decidoj oni revenu al tio, kion la civitanoj proponis kaj en nia kampo oni apliku Rekomendon 32 de Eŭropa Civitana Panelo 1 por teni Eŭropon eŭropa kaj multlingva.

Tial ni alvokas EU kuraĝigi la edukministeriojn de ĉiuj 27 EU-landoj, reprodukti la lernejan programon "Multilingual Accelerator" (vidu Proponon 23893) sub profesia pedagogia superrigardo kaj en pli granda skalo, por testi la efikecon de tiu ĉi noviga alproksimiĝo.

 

Kabaredo en la hispana kongreso

“Telefona aŭtomato" de la kabaredo "Verda banano", kiun prezentis Georgo Handzlik kaj Saša Pilipović en la ĵus okazinta 80a HEK:

https://youtu.be/DEgtZnMJYLY

mga

Bukavu vere agadas inter infanoj

La COPROFER estas senprofita asocio de esperantistoj el Bukavu. Laborante por promocii la lingvon Esperanto. La ĉefaj agadoj de COPROFER estas la enkadrigo de orfoj, forlasitaj infanoj, stratinfanoj kaj vundeblaj virinoj; Esperanto-trejnado kaj kreado de enspezproduktaj agadoj por vidvinoj. La agadoj de la Esperanto-trejnado daŭras en ĝusta formo danke al la subteno de la programo"ni semas",  kiu estas nun prizorgata de la Afrika Komisiono nome de UEA.

La 6-an de majo la asocio COPROFER ricevis donacon de 50 dolaroj de aktiva esperantisto el Svedio respondeca kaj posedanto de la esperantista retejo "MiaVivo.net". Ĉi tiu donaco ebligis la trovon de manĝaĵoj ĉe nia orfejo inkluzive de faruno, faboj, rizo, sukero kaj panoj. Memoru, ke nia centro por orfoj kaj forlasitaj infanoj havas 100 infanojn, inkluzive de 70 orfoj kaj 30 forlasitaj infanoj. Ĉi tiuj infanoj bezonas nian kaj vian helpon. Foto de infanoj en la PDF.

 

Por la COPROFER, Moise Byamungu, prezidanto de la asocio.

 

Kurso en universitato de Katalunio.

 

Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ) proponas senpagan kurson de Esperanto al la lernantoj de la Universitato Pompeu Fabra.

 

La lecionoj komenciĝos en majo, kaj okazos lunde kaj merkrede. Krome, oni ricevas universitatajn kreditojn ECTS. Pliajn informojn ricevu en la sociaj retoj de KEJ.


(La Bitbulteno de HEF. Nro. 80. Aprilo 2022). Sendis Ilona Koutny.

 

Kursoj el Lubumbaŝo en DR Kongo

 

Mi gvidas du Esperanto-klubojn: unu ĉeeste kaj la alian rete per Vacapo. La antaŭa reta klubo  jam baldaŭ fermiĝos, sed mi malfermis novan retan klubon por gekomencantoj, nun ni estas ĉe la kvina leciono. Ĝi havas entute 12 gelernantojn el du landoj: Kongo DR kaj Burundo. La instrulingvoj estas plejofte la svahila kaj fojfoje intermiksiĝas ankaŭ la franca, kaze ke iuj gramatikaj terminoj ŝajnas malfacile kompreneblaj svahile. Tiu ĉi klubo anstataŭiĝos per alia kiam la plimulto de la lernantoj regos la lingvon Esperanto.

 

Laŭritme ni iras nian vojon lernante Esperanton. Kvankam la nombro da lernantoj ne kreskas, tamen feliĉe mi eltenas kaj daŭrigas kun tiuj, kiuj jam konsentis esperantistiĝi. La urbo ja ege grandas, la atingo de pli granda publiko postulas televidan instruadon.

 

MALFACILAĴOJ ALFRONTATAJ

 

La malfacilaĵoj daŭras la samaj, kaj rete kaj ĉeeste.

 

·         Rete: la interreta kosto daŭre postulas ĉiusemajnan elspezadon; feliĉe mi povas solveti tiun ĉi problemon kelkfoje.

·         Ĉeeste: kretoj, lernolibroj malsufiĉas seĝoj jam malmultas por gastigi pliajn gelernantojn eventuale scivolemajn, ĉar foje se lernantoj aldoniĝas ili sidas sur kanistroj aŭ ŝtonoj. Libroj tiom stimulus la lernantaran lernemon, ĉar oni povas organizi legorondojn aŭ lingvan kolokvojn.

Espoir Kasati, DR Kongo.

 

Vanderbilto aktiva en Esperanto

Artikolo de Alessandra Madella pri Alice Vanderbilt Morris prezentis virinon de prestiĝa usona familio, kiu lernis Esperanton kaj fondis Internacian Helplingvan Asocion (IALA). En la unua prepar-kunveno de la asocio partoprenis ankaŭ la usona filozofo kaj pedagogo John Dewey. Foto de Alice en la PDF.

 

Tajvane oni konkursas

Ekde la 10a de junio ĉiun vendredon, je UTC12:00-13:00 (en Tajvano 20:00-21:00), senpaga kurso. Por aliĝi bonvolu skribi al Liru CHEN mayliru09@gmail.com

Jen la ligilo:

https://us02web.zoom.us/j/83781833131

Meeting ID: 837 8183 3131. Paskodo: esperanto

 Belartaj Konkursoj diskutataj

La sekretario de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio parolas ĝenerale pri la konkurso en la ĵus okazinta 80a HEK.   https://youtu.be/lKDogag-3rs          mga

 

 

Poze dumkroze –  sukcesis la surmara kongreso

Ni raportis en EKO 19 pri la planoj por tiu trilanda kongreso. Ili ja sukcesis atingi la bezonatan nombron de aliĝintoj, kaj la kongreso efektive okazis, kiel atestas la grupfoto, (en la PDF) kiun prizorgis Peter Wraae, la prezidanto de la dana sekcio. Raportas Ann-Louise Åkerlund el Svedio:

La Tria Skandinava Kongreso de Esperanto okazis sur ŝipo inter Kopenhago kaj Oslo dum la tiel nomata Ĉielira semajnfino 27-29 de majo 2022. Kial la tria? En majo 2018 ni aranĝis la duan komunan kongreson memore al la unua tia evento antaŭ 100 jaroj, en aŭgusto 1918.

La (unua) Skandinava Kongreso de Esperanto, aranĝita de la pioniro G.H. Backman kaj prezidata de Paul Nylén, okazis en Gotenburgo. Montriĝis malfacile (multekoste) celebri la centjariĝon en la sama urbo kaj oni decidis anstataŭe elekti la pramŝipon inter Kopenhago kaj Oslo, kiu ofertas taŭgajn diversgrandajn konferencajn ĉambrojn, krom tranoktadon kaj manĝojn. La kongreso fariĝis sukceso kaj Dana Esperanto-Asocio (DEA) deklaris sin preta aranĝi similan trilandan kongreson post tri jaroj.

 

Pro la samaj ekonomiaj kialoj ankaŭ la tria trilanda renkontiĝo okazis sur la ŝipo inter Kopenhago kaj Oslo. La programo konsistis el prelegoj, diskutoj, kunbabiladoj kaj amuza komuna vespero kun rakontoj, kantoj kaj ĉendancoj. DEA prezentis diplomon al sia longtempa kaj elstare laborema kaj multjara prezidanto de DEA Ileana Schröder kaj NEL (Norvega Esperantista Ligo) raportis ke ĝi donis diplomon al du siaj elstaraj membroj: Otto Prytz kaj Douglas Draper. La prelegoj interalie temis pri ”Historio de metodoj de la instruado de fremdaj lingvoj” (Bent Jensenius), ”Scienco helpe al publika bonfarto. Atingoj kaj bezonoj” (Orlando Raola), ”Blinduloj en la Esperanto-movado” (Otto Prytz), ”Vivmendio kaj daŭrigebla socio (Gunnar Farm) kaj ”Kiel mondvojaĝi per Esperanto” (Heroo el Koreio), kaj kelkaj temoj kaŭzis viglajn diskutojn. En ambaŭ urboj lokaj esperantistoj ofertis gvidadon kaj ekskursojn kiam la ŝipo restis ĉe la kajo.

Ann-Louise Åkerlund

 

Samtempe kongreso surtere en Kantabrio, Hispanio

Inter la 29a de aprilo kaj 3a de majo eblis okazigi ĉeeste la 80an Hispanan Kongreson de Esperanto, kiu devis atendi la plibonigon de la sanitaraj kondiĉoj. La loko estis la tre bela kaj monumenta urbo Comillas, en la norda regiono Kantabrio.

Aliĝis ĉ. 150 homoj, eĉ se fine ne ĉiuj povis partopreni ĝin. Se vi mem ne povis ĉeesti, vi povas legi raporton pri la programeroj en tiu ĉi artikolo en La Ondo de Esperanto aŭ en jena vikipedia artikolo. Ni ankaŭ filmis grandan parton de la kongreso, kaj iom post iom ni publikigos la videojn en la jutuba kanalo de HEF. Oni povas aliri ilin en tiu ĉi video-listo, kie jam troviĝas kelkaj prelegoj, kantoj, kabared-skeĉoj kaj kantabraj eroj.

 

La sekva kongreso okazos verŝajne post unu jaro en la urbo Sevilo. Klopodante varmigi la etoson por tiu ĉi sekvanta hispana kongreso, la tre juna Gabriela intervjuis esperantistojn en Comillas kaj tion oni alŝutis en la jutuban kanalon pikapika, kie ŝi montras Esperanton al geamikoj. Spektu la unuan ĉapitron tie ĉi, kaj ĝuu la fluan Esperanton de infano kaj de komencantoj.

Laŭ Bitbulteno, numero 81.

Penseo 368 –paradizo poezia

Por niaj poezemaj legantoj, eblas trovi la revuon Penseo alkroĉita.

 

Invito al danco kaj bonŝanco

Jomo regalis la anojn de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto (Comillas 2022),

per sia kanto "Ĉu vi volas danci?”:

https://youtu.be/lf1bFnz_XU8

mga

 

Aliro al AMO 86 ĉi-dimanĉe

Memorigo!! Partoprenu rete por ĝui tri legendojn de la praloĝantoj de Oceanio: tri el Aŭstralio kaj po unu el Nov-Zelando kaj la insularo Tahiti.

Jen la alir-informo: Tempo: Junio 12, 2022 10:00-12:00  UTC (12:00-14:00 CEST)

Zoom-ligilo: https://us02web.zoom.us/j/83077839393
Nur de demandite: Kunven-identigilo (Meeting ID): 830 7783 9393
Pasvorto (Passcode): la nomo de nia komuna lingvo per minuskloj

 

========= vortoj: 1400 =========

 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento e prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado, AMO,-seminarioj,
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

AMO 31 - Europe Strasburge

Al: Landaj Asocioj
.

ENHAVO  n-ro 31> ● Eŭropo ● Greziljono ● IKEF ● Italio ● Ekzamenoj 
< junio 4

 

Eŭropa Kongreso 2024 okazos en Strasburgo

Okazos de la 8-a ĝis la 13-a de majo 2024 (Francio - Strasbourg). Delonge ne okazis Eŭropa Kongreso de Esperanto: Strasburgo invitas ĝin !

Eventa Servo (SMG: sed malfacilas malkovri kiel atingi 2024! Iru suben, ĉe la sekvaj paĝoj, klaku plurfoje sur ‘Sekva’ ĝis vi fine atingis la celatan jaron.)

Germana Esperanto-Asocio (GEA) kaj Unuiĝo Franca por Esperanto (UFE) decidis kune kongresi en 2024 en Strasburgo. Antaŭaj komunaj kongresoj okazis en Germanio en Kaiserslautern en 2010 kaj Zweibrücken en 2018.

Sed ĉar Strasburgo estas ankaŭ unu el la ĉefurboj de Eŭropaj instancoj, ni decidis pligrandigi la kongreson invitante aliajn landajn asociojn de Eŭropo, por ke estu vera Eŭropa Kongreso! La Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) jam anoncis sian aprobon kaj subtenon.

La datoj estas interkonsentitaj: de merkredo la 8-a ĝis dimanĉo la 12-a de majo 2024, kaj tuttaga ekskurso okazos en Colmar la 13-an de majo. Tiuj datoj inkluzivante la 9-an de majo kiu estas la Tago de Eŭropo kaj ferio en diversaj landoj pro tio, kaj pro la fakto ke, en 2024, estos ankaŭ tago de la ĉielira festo.

 

La kulturcentro Greziljono invitas somere kaj poste

Kastelo Greziljono atendas vian viziton en julio kaj aŭgusto, kiel lernanto aŭ aktivulo:

  2022-julio-11/21 -- 6-a Maratona Esperanto-kursaro kun Paweł Fischer-Kotowski, Alex Humet, Andrea Bertrand

  2022-julio-11/21 -- Internacia Eo-Konferenco pri variaj temoj kaj la ekzamenoj de ILEI -- gresillon.org/s3

  2022-aŭgusto-16/25 -- 12-a Festa Semajno por infanoj kaj familioj kun Jean-Luc, Nicky, Larisa, Bert -- gresillon.org/s4  Sammonate ankaŭ logas:

  2022-julio-02/03 2-a Festivalo NATURist’ (kun Esperanto-kurso) organizata per FestiNATUR’

2022-julio-04/08 3-a Verda Naturisma Semajno kun INOE -- gresillon.org/s1

2022-julio-25/aŭg-04 8-a Interŝanĝoj de scioj kaj faroj (franclingve) -- gresillon.org/s2

2022-okt-12/16 Staĝo NaturArto kun Nathalie Rigault

2022-okt-14/16 Staĝo de dancoj bulgaraj, rumanaj, hungaraj kun Célia Kameneff kaj Philippe Colleu

2022-okt-17/24 BEMI-Semajno de esperantlingvaj biciklistoj kun Olivier Buisson

2022-okt-18/23 Ĥora (korusa) renkonto de Interkant kun Zdravka Bojĉeva

  2022-okt-24 / nov-03 11a AŬTUNE, la Esperanto-ferioj kun Anna Löwenstein

 

BONVENON EN VIA ESPERANTO-KASTELO!

Aliĝi du monatojn antaŭe por profiti rabaton.

 

Niaj komercistoj atentas sian historion

IKEF lastatempe pretigis mirindan kaj ampleksan resumon pri la historio de la financa kaj komerca faka asocio aliĝinta al UEA. Ni alkroĉas ĝin en la formato PDF. Ĉi tio servas kiel modelo por aliaj fakaj asocioj! ILEI konservis multon el sia historio en la liga retejo (ekde 1950 en Finnlando), sed indus el tio krei ion similan. IFEF ja dokumentas sian historion. Aliaj sekvu la ekzemplon!

 

Itala Kongreso aŭdos pri la Akademio

La kongresa programo riĉiĝas ĉiun tagon per nova kontribuo. Hodiaŭ mi informas vin ke la honora gasto, kiu oficiale prelegos dum la inaŭguro, estos d-ro François Lo Jacomo, el Parizo. Li estas sekretario de la Akademio de Esperanto, prezidanto de la fondaĵo Grésillon kaj oficiala reprezentanto de UEA ĉe la pariza ĉefsidejo de Unesko. Ne lasu lin sola, vizitu la paĝaron

https://kongreso.esperanto.it/89/

kompilu la aliĝilon, pagu la kotizon. Ni atendas vin kun pliaj surprizoj. Ekzemple…

 

Pli facila eniro, pli facila rondiro

Junio alportis du gravajn informojn por la partoprenontoj de la itala kongreso.

1. Ekde hodiaŭ oni ne plu devas montri la "verdan ateston " green card” do vi povas pli trankvile eniri la landon.

2. La urbo Brescia eldonos specialan semajnan abonkarton por ĉiuj urbaj publikaj transportiloj (busoj kaj metro-linio), tiel ke ĉiuj povas vojaĝi tutan semajnon kontraŭ nur 10,00 (dek) eŭroj. Kaj ne nur: sur la karto estos presita esperantlingva bonveniga frazo por ĉiuj uzantoj.

Bonvolu do antaŭmendi ĝin skribante al kongreso@esperanto.it, vi povos pagi ĉe alveno.

Ambaŭ eroj: Michela Lipari nome de lkk

UK vokas

Je la 20a de majo 2022 al la 107a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos ĉi-somere en Montrealo, aliĝis 552 personoj el 52 landoj, plej multe el Usono – 104 personoj. Por la landoj kun plej multaj aliĝintoj:  vidu en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto: https://sezonoj.ru/2022/05/montrealo-21/

 

Ekzamenaj ebloj proksimiĝas!

La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe Novaĵoj.

Titolo:    Proksimas la datoj de la retaj KER-ekzamenoj
Kategorio: Laste ĉe edukado

Jen teksta kaj filma raporto pri la plej freŝaj novaĵoj pri la KER-ekzamenoj. En la sekva monato eblos trapasi KER-ekzamenojn en niveloj C1, B2 kaj B1 rete, el via hejmo. Baldaŭ finiĝos la aliĝperiodo. Ne mistrafu la premieron, ĉar rete eblos ekzameniĝi nur unufoje jare, kaj tiu okazo estos nun, en junio!

Legu pli ĉe la paĝo: https://edukado.net/novajhoj?id=872

Atendas vian viziton la redaktoro de edukado.net

 

Plia kurso por komencantoj en Germanio

Nomo:       Esperantokurso por komencantoj (Tesi 1)
Gvidantonomo:   Gunter Neue
Tipo:       Nova movada kurso
Loko:      Nürnberg, Germanio
Aldoninto:  Drakfauxko

Aminda el Madagaskaro

Krom la kutimaj novaĵoj de la kuranta monato, la ELSENDO N°120 de Aminda Radio Esperanto proponas al vi historion de la ĉefministra palaco Andafiavaratra, kie decidiĝis ne nur la aferoj de la reĝlando de la centra altebenaĵo sed ankaŭ tiu de la tuta lando. Artikolo pri turismo kune alkondukas nin al la feria urbeto Ambila Lemaitso en la oriento de Malagasio. Por vi, kiuj interesiĝas pri la malagasa lingvo, nia podkasto provizas vin per lecioneton pri la nuna loka vintro. Kaj vi povas aprezi ankaŭ iun kanton de Jonny M. meze de nia elsendo. Ĝuu la aŭskultadon de nia maja programo kaj ne forgesu sekvi la venontajn.

https://youtu.be/izM9EbHSSuQ

 

Portugalaj posteĥoj

103-a UK - LISBONO 2018 - FRAGMENTO XXXII – Intervjuo kun Marko Konijnenberg - MPEG2 - CYRUSGOFRE.

Realiĝis: Ciro Gomes de Freitas

Daŭras: Du minutojn kaj dek sekundojn.

Jutube: https://youtu.be/oAnyW7lzeEo

Kromaj bildoj: Interreto libera kaj esperantistoj.

Revizio: Jair Salles, Emílio Cid kaj Amarílio Carvalho.

 

ALTE la celo – niaj herooj preparas sin

Kunlaborantoj pri la evoluigo de la nivelo C2 de la ekzamenoj de KER, en kiu kunlaboras UEA kaj tiuj aktivuloj el ILEI-rondoj. Ilona Koutny, Katalin Kovats kaj Zsofia Kóródy – ĉiuj ‘filinoj’ de István Szerdáhelyi) pretigos proponon por la konferenco de ALTE – la Asocio de Lingvo-Testantoj en Eŭropo. La konferenco okazos septembre en Madrido.

La prezentonto povas esti Zsófia Kóródy, kiu de jaroj reprezentas la movadon ene de ALTE.

Ilona Koutny aldone informas: ‘Mi mem prelegos fine de junio dum la monda kongreso de FIPLV (Fédération internationale de professeurs des langues vivantes, de la internacia federacio de instruistoj de fremdaj lingvoj), kiu okazos en Varsovio. Mia titolo: Developing intercultural competence through an intercultural language’ (Evoluigo de interkulturaj kapabloj per interkultura lingvo). Tie mi jam prezentos ankaŭ la magistrajn studojn, kiuj startos en la studjaro 2022/23.

Cetere, mi daŭre atendas vian helpon trovi junajn kandidatojn ke tiuj unikaj magistraj studoj estu vere internaciaj. La kerno de la grupo estos la ĉinaj gestudentoj el Zaozhuang. Informoj:

http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/magistraj_apr22.html

 

Oficiala Universitata kurso en Turkio

Ĉe Burdur Mehmet Âkif Ersoy-Universitato okazas Esperanto­-lingvokurso nome "Esperanto Dili" kiel oficiala registrita universitata kurso elektebla de studentoj el diversaj fakultatoj. La kurson gvidas la universitata matematika instruisto Utku Gürdal. Al la kurso aliĝis 15 studentoj.

https://edukado.net/kursejo?kid=27360

 

========= vortoj:  1100 =========

 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento e prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

 
PS: Pardonu la pezon de la PDF pri IKEF. sed mi jam sveltigis ghin de kompare kun la 5 MB de la ricevita dosiero!
 
Kore
 
Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

EKO 30 en la 30a

Al: Landaj Asocioj
 
ENHAVO  n-ro 30 > ● AMO 86 ● Universitatoj  ● Kuriero 

< majo 30

La 30-a en la 30-a!

AMO 86 transformita –
kio restas, kio ŝanĝiĝas?

Ni delonge dissendis informojn pri  AMO 86, planita por Aŭstralio kun la temo ‘Esperanto por peri Oceaniajn Kulturojn’ en la 12a de junio. Do, kio restas, kio ne?

Restas: La dato, la temo, la enhavo.

Ŝanĝiĝas: Ne plu aŭstralia, sed internacia. Ne plu hibrida, sed plene virtuala.

La kialoj: Niaj aŭstraliaj kolegoj bedaŭrinde devis lastmomente rezigni pri AMO nun, ĉar ili devis nuligi la planitan Vintran Lernejon. Norduloj, forgesu pri viaj vintraj antaŭjuĝoj, aŭstralia vintro povas esti ege milda kaj agrabla!  Sed, ne sukcesis la klopodo, tial la ĉeesta publiko por AMO subite malaperis. Sed el Aŭstralio venas promeso pri AMO-seminario en la sekva Somera Lernejo en januaro 2023.

La ĉiam pripensata ‘Plano B’: Ene de du tagoj, tuta nova solvo pretis. La seminario okazos virtuale, dank’ al niaj dependeblaj AMO-aliancoj en Irano, kiuj jam fidele servis nin ekde la Kovid-eko en marto 2020. Do, la seminario okazos rete, ekde 10:00 ĝis 12:00 UTC (12:00-14:00 CEST – Centreŭropa Somera Tempo).

La ligilo per Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/83077839393

Nur se demandite:
Kunven-identigilo (Meeting ID): 830 7783 9393
Pasvorto (Passcode): la nomo de nia komuna lingvo per minuskloj.

La enhavo: Tute pretas du bon-kvalitaj prezentoj, unu pri bone konata maoria legendo el Nov-Zelando, dua pri la indiĝenaj kulturoj el Aŭstralio. Tria prezento, el la pacifika insulo Tahiti estas jam tradukita kaj nun teknike pretigata. Do, por ekscii pri ĉi tiaj foraj kulturoj, aliĝu al nia virtuala AMO-seminario! Legu la alkroĉaĵon pri la serio de UEA por la serio ‘Oriento-Okcidento’, kiu formas bonan preparon por AMO 86 kaj AMO 90.

Plia pripensado por universitata akcelado

La "Laborgrupo pri Esperanto en Universitatoj" de ESF/UEA/ILEI/TEJO kun IrEA (nia irana landa asocio) okazigas la sekvan, sub la titolo:

Kunpens(ig)ado pri Esperanto kaj Universitatoj (La 29-a sesio)

Ni bonvenigas partoprenadon de ĉiuj interesatoj! Lunde, la 6-an de junio 2022, je 13:30 laŭ UTC, kun gvidado de prof. Renato Corsetti. Venu por diskuti kaj vidi kion ni povas plenumi por pli efike vigligi Esperanton en la Universitatoj tra la tuta mondo!

La kompletaj registraĵoj de la antaŭaj sesioj spekteblas en la jutuba kanalo de UEA:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3CMqTrpXMay2YVfrhDYT-Vm5 

 

kaj la retejo de IrEA: https://www.espero.ir/eo/category/kunpensigado/

 

Jen la ligilo al la virtualejo en Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/84502260578

Nur se demandite: Kunven-Identigilo (Meeting ID): 845 0226 0578

Pasvorto (Password): la nomo de nia karega lingvo per minusklaj literoj

 

Azio agas bultene

Danke al viaj kunlaboroj aperis “Esperanto en Azio kaj Oceanio 113 (2022 aprilo)”
https://drive.google.com/file/d/1Afbu0tn-dTxwJrx8Xs7VbpOdRIyX74Lg/view?usp=sharing

Por la venonta numero de nia bulteno, mi kore petas vin kontribui per viaj raportoj pri agadoj en via lando, urbo, asocio, societo aŭ klubo kaj informoj aŭ ideoj utilaj por agado aŭ lernado de Esperanto!

 Nisinaga Atusi (Acero / NIŜINAGA Acuŝi),
Prezidanto de Azia-Oceania Komisiono de UEA; 
acero@an.email.ne.jp

 

Kanta trofeo elstarigas Afrikon

La kanto "Milito aĉas" de Joel Muhire okupas la unuan rangon dum la 20-a Kantoparado de la Ratkaptista Bando Hameln (Germanio). El la 43 partoprenantoj el 19 landoj (Togolando, Usono, Hispanio, Svedio, Belgio, Svislando, Francio, Kongo Kinŝaso, Rusio, Italio, Bulgario, Pollando, Ĉeĥio, Ukrainio, Litovio, Britio, Kroatio, Aŭstrio kaj Germanio), voĉdonis 36 personoj. La finaj rezultoj montriĝas jen (vidu tion bilde en la PDF).:

 Vi trovas la rezultojn, statistikojn de la voĉdonado kaj ankaŭ ligilojn al la proponitaj kantoj por la  20-a Kantoparado ĉe

https://eventaservo.org/e/RB-11maj22-20a_Kantoparado

Adjévi Adjé

Serbo kaj Jomo en Hispanio

Saša Pilipović kantas "Du gitaroj" en la 80-a Hispana Kongreso de Esperanto:

https://youtu.be/Q9dyFOpVkmQ

 

Jomo regalas la publikon per sia versio de  "La bambo", en la 80-a Hispana Esperanto-Kongreso:

https://youtu.be/GeVJYdDT-Bo

mga

 

Bela kunveno en Lomeo

Sabate, la 7-an de majo 2022 okazis renkontiĝo de esperantistoj en Lomeo (Togolando) en ĝardeno apud la laguno de Be. Speciala gastino dum tiu kunveno estis la francino Angélique Denis. Entute la etoso dum pli ol 4 horoj estis mojosa: sinprezento de partoprenantoj, iniciato al meditado, interbabiladoj, interŝanĝoj de spertoj pri instruado al komencantoj, kunmanĝeto kaj trinkaĵoj, spekto de la freŝdata muzikaĵo "Milito aĉas" de Joe Mo (Joel Muhire) kaj kunlernado de la teksto de la kanto. Detalaj raportoj aperos en la afrika bulteno. Foto estas en la PDF.

Adevi

AMO 87 en Litovio

Bonvolu legi ĉi tie: https://sezonoj.ru/2022/05/bet-125/

 

La kuriero – nova numero elŝutebla

Intertempe aperis nova numero 2022/1 de la Unesko-Kuriero, kun tre interesa kaj aktuala temo:’Ĉu ni timu Neŭrosciencon’? Jen la adreso:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380264_epo

Por elŝuti, iru al ‘full text’ kaj klaku en la ikono kun sago malsupren, kaj elektu ‘konfirmi la plenan dosieron en pdf’. Foto de la kovrilo aperas en la PDF.

Tonjo del Barrio

La retejo de UEA ebligas la elŝutigon, sed la elŝuto mem okazas ĉe la retejo de Unesko, por ke ili kalkulu la elŝutojn kaj vidu la valoron de la Eo-versio.

La Irana Kongreso

Ni elkore dankas al ĉiuj 31 samideanoj, kiuj prelegis dum la lastaj 4 tagoj en nia evento. Jen la registraĵoj de la 9-a Irana Esp-Kongreso en la jutuba kanalo de UEA, kiuj entute spektiĝis 928 fojojn ĝis nun:

Ligiloj al la kvar tagoj:

https://youtu.be/aAAbryez3CM

https://youtu.be/okbznkrcicw

https://youtu.be/jfLox320tUQ

https://youtu.be/lR2RnVN8V74

 

Jen la detala listo la 31 prelegoj: https://www.espero.ir/eo/irek-9/

Ahmad Mamduhi

 

Astronomia bulteno rete alirebla

La Eo-klubo en Pistoia korespondis antaŭ kelkaj jaroj pri ISAE kaj sciencoj ĝenerale.

Jen  iniciato pri astronomio. Mi estas prizorganta duonmonatan astronomian bultenon ĉe esperradio. Ĝi aperas dum la unua kaj la dekkvina tagoj ĉiumonate. Info<ĉe>esperanto-grupo.it>

Pistoja Esperanto-Grupo, “Umberto Stoppoloni" APS, Via dei Ciuti, 49/e
51100 Capostrada – PT, Cell. +39 347 78.92.672, Skype 'nikmorand, 
http://www.esperanto-grupo.it

Konatiĝu kun oceaniaj  kulturoj

Proksimiĝas AMO 86, okazonta en la 12-a de junio. La temo estos ‘Esperanto por peri Oceaniajn Kulturojn’. Jen grava mondparto, kiun la kultura mondo de Esperantio neglektas tra la jardekoj. AMO kontribuas por ŝanĝi tion. En la programo vi spertos tri legendojn de indiĝenaj popoloj el Nov-Zelando, Aŭstralio kaj la insulo Tahiti.

La temo revenos en AMO 90, okazonta dum la UK kun la titolo ‘Kulturaj Trezoroj ekster Eŭropo.’

Ekzamenaj ebloj baldaŭ!

La redaktoro de edukado.net informas:

Jen teksta kaj filma raporto pri la plej freŝaj novaĵoj pri la KER-ekzamenoj. En la sekva monato eblos trapasi KER-ekzamenojn en niveloj C1, B2 kaj B1 rete, el vi hejmo. Baldaŭ finiĝos la aliĝperiodo. Ne mistrafu la premieron, ĉar rete eblos ekzameniĝi nur unufoje jare, kaj tiu okazo estos nun, en junio!

Legu pli ĉe la paĝo: https://edukado.net/novajhoj?id=872

 

========= vortoj:  1020 =========

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

 

Kore!

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

External

ILEI serĉas reprezentanton en Britujo

Post dekjara deĵorado kaj lastatempa emeritiĝo, Elizabeth Stanley retiriĝis de sia posteno kiel reprezentanto en Britujo de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI. Ĝi do serĉas anstataŭulon.

ILEI estas faka asocio de esperantistaj instruistoj kaj instruantoj de Esperanto, ligita al Universala Esperanto Asocio. Disponeblas ĉe Vikipedio pli da detaloj pri ĝiaj celoj, revuoj, projektoj, kaj konferencoj. Ĝi havas kernajn ligilojn kun Britujo, fondiĝinte en Burnmuto (Bournemouth) in 1949; ĝia unua prezidanto estis brito, Violet Nixon.

Se vi estas membro de ILEI kaj staras preta esti ĝia reprezentanto en Britujo, bonvolu kontakti nin. Se vi estas instruisto, sed ne sciis pri ILEI, bonvolu pripensi membriĝon (kaj poste eble kandidatiĝon por la vaka posteno): informojn pri ILEI trovu en ĝia retejo. Eblas ekscii pri ĝia agado per ĝia kanalo ĉe Jutubo.

 


Tim

External

EKO 29 - Vikipedio kma

Al: Landaj Asocioj
 
N-ro 29> ● Vikipedio ● sonoj ● Uni-Pensado ● AIS en BET < majo 20

 

Konkurso por la angla ‘Wikipedia’- ni tiel konigu nin!

En Vikimedio EO ni organizas novan konkurson al kiu mi kore invitas vin! Per kio speciala? Ĝi okazas en la angla Vikipedio! Vizitu la konkursan paĝon!

En Vikimedio EO ni laboras ankaŭ pri Esperanto, ne nur en ĝi. Kaj ne-Esperantaj Vikipedioj estas bonegaj por tiu ĉi celo! Avantaĝo estas, ke helpi verki pri Esperanto povas ankaŭ neesperantistoj. Tamen, spertoj de esperantistoj kiel vi estas ege valoraj kaj gravaj en tia ĉi konkurso, ĉar vi povas koncentriĝi pri la plej gravaj aferoj kaj aparte bone konas fontojn de kiuj vi povas citi informojn! Tial mi invitas vin (se vi bone verkas en la angla) ankoraŭ hodiaŭ legi detalojn kaj mem partopreni!

La konkurso VikiPrintempo COE fokusiĝas pri la regiono de Centra kaj Orienta Eŭropo. Kaj ĉar Esperanto devenas ĝuste de tiu regiono, ni povis facile inkludigi ĝin. Fakte, dum lastaj jaroj partoprenantoj de VikiPrintempo en aliaj lingvoj plendis, ke ne estas sufiĉa materialo en la angla, de kiu ili povus traduki - tio estis nia inspiro por helpi krei altkvalitajn artikolojn pri Esperanto en la angla Vikipedio.

Apartan atenton ni dediĉas al la altprioritataj artikoloj pri Esperanto kaj L. L. Zamenhof. Ideale la konkurso (kaj vi) helpu al ili esti elstaraj! La konkurso daŭros ĝis la 31-a de Majo 2022, do venu kaj helpu kunverki!

Michal Matúšov / Uzanto:KuboF Hromoslav, Wikimedia EO (VMEO), Prezidanto

 

Kataluna kurso

Nomo:  Kurso de Esperanto en UPF, Gvidantonomo:   Jordi (ktp)
Tipo:  Nova lerneja kurso

Loko:   Hispanio (Katalunio), Barcelono,
Aldoninto: jordisol

En la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27423

 

Danko al Ludoviko en Hispanio

Mi dankas vin, s-ro Ludoviko – Georgo Handzlik

80-a Hispana Kongreso de Esperanto

https://youtu.be/TsmQw8b0PGo

 

mga, en la PDF, la foto el 2007 en la Kongreso de SAT-amikaro en Artigues

 

Poezio Kantabria

8 poetoj el Kantabrio legas po du mallongajn poemojn, verkitajn de ili en la hispana, kaj Miguel Fernandez kaj Ana Manero deklamas ilin en ESPERANTO, en la 80-a Hispana Esperanto-Kongreso okazinta en Comillas.

https://youtu.be/ckJ-tCqJcIM

mga

Universitatoj daŭre kunvenas kaj pensas

Jen la registraĵo de la 28-a sesio de la Kunpens(ig)ado pri Esperanto en Universitatoj, al kiu aludiĝis en tiu ĉi mesaĝ-fadeno:
https://www.espero.ir/eo/kunpensado/

Pli poste tio spekteblos ankaŭ en la jutuba kanalo de UEA, kiel ĉiuj aliaj 27 sesioj.

Ahmad Mamduhi, prezidanto de ILEI.

SUS, organizita de AIS, okazos dum BET

Dum BET okazos la 38-a Scienca Universitata Sesio (SUS) de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). Kiel organizanto de SUS mi invitas vin konsideri kontribui al SUS. Prelegoj de SUS povas esti pri tre diversaj temoj, ne nur strikte sciencaj. 

Se vi akceptos, resumo de via prelego povos aperi en la IKU/SUS-libro 2022 kaj vi havos rabaton por la BET-kotizo.

Pliajn detalojn pri SUS 38 dum BET 56: https://sezonoj.ru/2022/01/bet-114/

Prof. Amri Wandel, Prezidanto de AIS, UEA-estrarano pri Scienca kaj Faka Agado

Bloge, alloge de ESF

Jen la plej lastatempa artikolo aperinta en la blogo ESF Connected:

Humphrey Tonkin: Kial festi lingvajn tagojn?
https://esfconnected.org/2022/05/09/kial-festi-lingvajn-tagojn/

Humphrey Tonkin: Why celebrate language days?
https://esfconnected.org/2022/05/09/why-celebrate-language-days/

Humphrey Tonkin: ¿Por qué celebrar días de idiomas?
https://esfconnected.org/2022/05/09/por-que-celebrar-dias-idiomas/

 

Eŭropo finis la diskutojn

Hodiaŭ finiĝas la Konferenco pri estonteco de Eŭropo, per paroladoj en Strasburgo. Mi ne scias ĉu tiuj paroladoj de gravuloj multe efikos por plibonigi Eŭropan Union politike.

Eĉ se mi ne estas gravulo, mi laboris por tiu celo, la estonteco de Eŭropo. Antaŭ kelkaj monatoj, en la retejo Eŭrobarometro, estis dosieroj pri esploro "Estonteco de Eŭropo". Bedaŭrinde, kiel kutime, la dosieroj ne estis en ĉiuj oficialaj lingvoj de Eŭropa Unio, do ili ne estas kompreneblaj kaj uzeblaj per la plejmulto de la loĝantoj. Mi do preparis tradukojn al ĉiuj lingvoj per la tradukilo de EU (etranslation).

En la retejo europokune.eu, mi metis la rezulton en speciala paĝo, memore al Klaus Leith, kiu multe aktivadis por la Konferenco pri estonto de Eŭropo.

Kiel en aliaj artikoloj, mi malgarantias tiujn tradukojn. Mi preparis la unuajn dosierojn en la franca lingvo, el la pdf-dosiero de tiu lingvo. Mi ne prilaboris la rezultojn de aŭtomata traduko, kaj kiel kutime, estas eraroj, kiujn mi ne korektis, eĉ por lingvoj kiujn mi pli-malpli scipovas.

Sed la dosieroj en formato .odt estas facile prilaboreblaj per Libre Office. Do vi povas facile plibonigi la dosieron en via lingvo (kaj resendi ĝin al mi, por publikigi tiun bonan dosieron).

Eĉ kun tradukeraroj, tiuj dosieroj estas utilaj, kompare kun la unua dosiero .pdf,  ĉar oni povas uzi la tabelojn por statistikaĵoj kaj grafikaĵoj (Libre Office Calc, Excel...), kaj oni povas kopii la bildojn al prezentiloj (PowerPoint, Libre Office Impress), kaj modifi ilin.

Mi aldonis, je la fino de la dosieroj, kelkajn paĝojn kiuj (espereble) montras ke, pri klimata ŝanĝiĝo, la opinioj de Eŭropanoj estas pli disaj laŭ la landoj ol laŭ la sociaj grupoj (sekso, aĝo, studoj, profesioj...); do por kune agadi, necesas komuna lingvo por interparoli (same kiel en specifa artikolo).

Pierre Dieumegard

Invito kaj alvoko el Poznano

Ĉu vi jam havas bakalaŭran diplomon kaj ŝatus akiri normalan magistran diplomon en universitato de Eŭropa Unio?

Adam Mickiewicz-Universitato (UAM) en Poznano, Pollando lanĉas dujarajn magistrajn studojn pri interlingvistiko kombine kun informatikaj metodoj por lingvistoj (retejoj, korpusoj, tradukiloj ktp).

La semestra kotizo estas nur 3000 PLN (proksimume 650 eŭroj) kaj la vivkostoj en Pollando estas malpli altaj ol en okcident-eŭropaj landoj.

Pliaj kaj pluaj informoj, studplano en la retejo de la Interlingvistikaj Studoj: http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/magistraj_apr22.html

Foto en la PDF: Kursanoj el 2017 en pli frua surloka trejnsesio de UAM.

ILEI elstaras varbe al la ekstero

La antaŭa prezidanto de ILEI, Mirejo Grosjean, ankoraŭ ege aktivas. Jen ŝi aktualigis la serion de du-lingvaj informiloj. Fizike kaj rete ili alireblas por la lingvoparoj kun Esperanto en la angla kaj la franca, ege gravaj por la varbado en kunsidoj de Unesko. Tri el tiuj varbiloj estas alkroĉitaj.

Mirejo havas varbilojn en la germana, itala, hispana, albana kaj nederlanda, en ĉiu kazo paralele kun Esperanto. Tio en si mem havas edukan valoron, ĉar ĝi donas ekzemplon pri Esperanto en iom komprenebla praktika uzo. La versioj en tiuj lingvoj ne estas fizike eldonitaj, sed nepre devas aperi en pli nova plurlingva paĝaro de ILEI.

 

Jen la reta aliro al la varbiloj de ILEI:

https://www.ilei.info/dok/varbiloj.php

 

Kvin prezidantoj/prezidintoj de ILEI

Foto-prezento en la PDF.

 

========= vortoj:  1015 =========

Komunikoj iras al la Komitato kaj siatempa Konsilio de UEA, la estraro de TEJO kaj antaŭaj aktivuloj en TEJO, ĉiaj instancoj kaj aktivuloj de ILEI, la Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA, la gazetaro kaj tiuj partoprenintoj de AMO-seminarioj, kiuj donis sian ret-adreson. Entute pli ol 1500 ricevantoj, sume pli ol dumil kun la plusendoj.

 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe:
 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Stefan MacGill
 
Respondecoj UEA: Landa Agado
Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

Atingoj etaj, sed konkretaj

Tim

Charity

Ricevu repagon por retaj ekzamenoj en junio kaj julio!

Ĉu vi sciis, ke eblas ekzameniĝi laŭ la komuna eŭropa reference-kadro pri Esperanto? Ĉi-jare estos unuafoje eble trapasi la ekzamenojn rete!

Al esperantistoj loĝantaj en Britujo, EAB proponas repagon de la ekzamenkostoj, se vi sukcese trapasos vian ekzamenon! Kion vi atendas?

Tutunue, informiĝu pri la ekzamenoj per tiu ĉi paĝo ĉe edukado.net, kie vi trovos la datojn kaj kostojn. Decidu, kiu nivelo (B1, B2, C1) por vi plej taŭgas, kaj ĉu vi preferas trapasi kompleksan ekzamenon (t.e. kun partoj kaj parola kaj skriba), aŭ partan (nur parolan aŭ nur skriban).

Se vi ne certas pri via nivelo, troviĝas specimenaj ekzamenoj en la libro elŝutebla en tiu ĉi paĝo. Se vi daŭre ne certas, ni konsilas elekti la pli simplan el viaj elektebloj: tiel vi ne metos vin sub nenecesan premon, kaj povos en sekva jaro trapasi la malpli simplan.

Por peti ĉe EAB repagon de viaj kostoj, plenigu la formularon ĉi tie. Ni poste kontaktos vin por konfirmi, ke ni akceptis vian peton. (La respondo kutime estas jes, sed ĉiam almenaŭ unu homo, kiu ne loĝas en Britujo petas, kaj tial ni ne aŭtomate akceptas ĉiun peton!)

Kiam vi estos decidinta, ke vi ja trapasos ekzamenon, registriĝu ĉe edukado.net. (Vi devas mem fari tion, kaj ricevi agnoskon de edukado.net. Ne EAB organizas la ekzamenojn!)

Denove:


Verŝajne eblos ekzameniĝi surloke en Londono en novembro. Ni aldonos tiujn detalojn, kiam ni havos ilin, kaj same proponos repagon de la kostoj.


Tim

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.