Jump to content
 • Search In
  • More options...
  Find results that contain...
  Find results in...
 • Sign Up
 • External

  EKO 29 - Vikipedio kma

  Al: Landaj Asocioj
   
  N-ro 29> ● Vikipedio ● sonoj ● Uni-Pensado ● AIS en BET < majo 20

   

  Konkurso por la angla ‘Wikipedia’- ni tiel konigu nin!

  En Vikimedio EO ni organizas novan konkurson al kiu mi kore invitas vin! Per kio speciala? Ĝi okazas en la angla Vikipedio! Vizitu la konkursan paĝon!

  En Vikimedio EO ni laboras ankaŭ pri Esperanto, ne nur en ĝi. Kaj ne-Esperantaj Vikipedioj estas bonegaj por tiu ĉi celo! Avantaĝo estas, ke helpi verki pri Esperanto povas ankaŭ neesperantistoj. Tamen, spertoj de esperantistoj kiel vi estas ege valoraj kaj gravaj en tia ĉi konkurso, ĉar vi povas koncentriĝi pri la plej gravaj aferoj kaj aparte bone konas fontojn de kiuj vi povas citi informojn! Tial mi invitas vin (se vi bone verkas en la angla) ankoraŭ hodiaŭ legi detalojn kaj mem partopreni!

  La konkurso VikiPrintempo COE fokusiĝas pri la regiono de Centra kaj Orienta Eŭropo. Kaj ĉar Esperanto devenas ĝuste de tiu regiono, ni povis facile inkludigi ĝin. Fakte, dum lastaj jaroj partoprenantoj de VikiPrintempo en aliaj lingvoj plendis, ke ne estas sufiĉa materialo en la angla, de kiu ili povus traduki - tio estis nia inspiro por helpi krei altkvalitajn artikolojn pri Esperanto en la angla Vikipedio.

  Apartan atenton ni dediĉas al la altprioritataj artikoloj pri Esperanto kaj L. L. Zamenhof. Ideale la konkurso (kaj vi) helpu al ili esti elstaraj! La konkurso daŭros ĝis la 31-a de Majo 2022, do venu kaj helpu kunverki!

  Michal Matúšov / Uzanto:KuboF Hromoslav, Wikimedia EO (VMEO), Prezidanto

   

  Kataluna kurso

  Nomo:  Kurso de Esperanto en UPF, Gvidantonomo:   Jordi (ktp)
  Tipo:  Nova lerneja kurso

  Loko:   Hispanio (Katalunio), Barcelono,
  Aldoninto: jordisol

  En la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27423

   

  Danko al Ludoviko en Hispanio

  Mi dankas vin, s-ro Ludoviko – Georgo Handzlik

  80-a Hispana Kongreso de Esperanto

  https://youtu.be/TsmQw8b0PGo

   

  mga, en la PDF, la foto el 2007 en la Kongreso de SAT-amikaro en Artigues

   

  Poezio Kantabria

  8 poetoj el Kantabrio legas po du mallongajn poemojn, verkitajn de ili en la hispana, kaj Miguel Fernandez kaj Ana Manero deklamas ilin en ESPERANTO, en la 80-a Hispana Esperanto-Kongreso okazinta en Comillas.

  https://youtu.be/ckJ-tCqJcIM

  mga

  Universitatoj daŭre kunvenas kaj pensas

  Jen la registraĵo de la 28-a sesio de la Kunpens(ig)ado pri Esperanto en Universitatoj, al kiu aludiĝis en tiu ĉi mesaĝ-fadeno:
  https://www.espero.ir/eo/kunpensado/

  Pli poste tio spekteblos ankaŭ en la jutuba kanalo de UEA, kiel ĉiuj aliaj 27 sesioj.

  Ahmad Mamduhi, prezidanto de ILEI.

  SUS, organizita de AIS, okazos dum BET

  Dum BET okazos la 38-a Scienca Universitata Sesio (SUS) de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). Kiel organizanto de SUS mi invitas vin konsideri kontribui al SUS. Prelegoj de SUS povas esti pri tre diversaj temoj, ne nur strikte sciencaj. 

  Se vi akceptos, resumo de via prelego povos aperi en la IKU/SUS-libro 2022 kaj vi havos rabaton por la BET-kotizo.

  Pliajn detalojn pri SUS 38 dum BET 56: https://sezonoj.ru/2022/01/bet-114/

  Prof. Amri Wandel, Prezidanto de AIS, UEA-estrarano pri Scienca kaj Faka Agado

  Bloge, alloge de ESF

  Jen la plej lastatempa artikolo aperinta en la blogo ESF Connected:

  Humphrey Tonkin: Kial festi lingvajn tagojn?
  https://esfconnected.org/2022/05/09/kial-festi-lingvajn-tagojn/

  Humphrey Tonkin: Why celebrate language days?
  https://esfconnected.org/2022/05/09/why-celebrate-language-days/

  Humphrey Tonkin: ¿Por qué celebrar días de idiomas?
  https://esfconnected.org/2022/05/09/por-que-celebrar-dias-idiomas/

   

  Eŭropo finis la diskutojn

  Hodiaŭ finiĝas la Konferenco pri estonteco de Eŭropo, per paroladoj en Strasburgo. Mi ne scias ĉu tiuj paroladoj de gravuloj multe efikos por plibonigi Eŭropan Union politike.

  Eĉ se mi ne estas gravulo, mi laboris por tiu celo, la estonteco de Eŭropo. Antaŭ kelkaj monatoj, en la retejo Eŭrobarometro, estis dosieroj pri esploro "Estonteco de Eŭropo". Bedaŭrinde, kiel kutime, la dosieroj ne estis en ĉiuj oficialaj lingvoj de Eŭropa Unio, do ili ne estas kompreneblaj kaj uzeblaj per la plejmulto de la loĝantoj. Mi do preparis tradukojn al ĉiuj lingvoj per la tradukilo de EU (etranslation).

  En la retejo europokune.eu, mi metis la rezulton en speciala paĝo, memore al Klaus Leith, kiu multe aktivadis por la Konferenco pri estonto de Eŭropo.

  Kiel en aliaj artikoloj, mi malgarantias tiujn tradukojn. Mi preparis la unuajn dosierojn en la franca lingvo, el la pdf-dosiero de tiu lingvo. Mi ne prilaboris la rezultojn de aŭtomata traduko, kaj kiel kutime, estas eraroj, kiujn mi ne korektis, eĉ por lingvoj kiujn mi pli-malpli scipovas.

  Sed la dosieroj en formato .odt estas facile prilaboreblaj per Libre Office. Do vi povas facile plibonigi la dosieron en via lingvo (kaj resendi ĝin al mi, por publikigi tiun bonan dosieron).

  Eĉ kun tradukeraroj, tiuj dosieroj estas utilaj, kompare kun la unua dosiero .pdf,  ĉar oni povas uzi la tabelojn por statistikaĵoj kaj grafikaĵoj (Libre Office Calc, Excel...), kaj oni povas kopii la bildojn al prezentiloj (PowerPoint, Libre Office Impress), kaj modifi ilin.

  Mi aldonis, je la fino de la dosieroj, kelkajn paĝojn kiuj (espereble) montras ke, pri klimata ŝanĝiĝo, la opinioj de Eŭropanoj estas pli disaj laŭ la landoj ol laŭ la sociaj grupoj (sekso, aĝo, studoj, profesioj...); do por kune agadi, necesas komuna lingvo por interparoli (same kiel en specifa artikolo).

  Pierre Dieumegard

  Invito kaj alvoko el Poznano

  Ĉu vi jam havas bakalaŭran diplomon kaj ŝatus akiri normalan magistran diplomon en universitato de Eŭropa Unio?

  Adam Mickiewicz-Universitato (UAM) en Poznano, Pollando lanĉas dujarajn magistrajn studojn pri interlingvistiko kombine kun informatikaj metodoj por lingvistoj (retejoj, korpusoj, tradukiloj ktp).

  La semestra kotizo estas nur 3000 PLN (proksimume 650 eŭroj) kaj la vivkostoj en Pollando estas malpli altaj ol en okcident-eŭropaj landoj.

  Pliaj kaj pluaj informoj, studplano en la retejo de la Interlingvistikaj Studoj: http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/magistraj_apr22.html

  Foto en la PDF: Kursanoj el 2017 en pli frua surloka trejnsesio de UAM.

  ILEI elstaras varbe al la ekstero

  La antaŭa prezidanto de ILEI, Mirejo Grosjean, ankoraŭ ege aktivas. Jen ŝi aktualigis la serion de du-lingvaj informiloj. Fizike kaj rete ili alireblas por la lingvoparoj kun Esperanto en la angla kaj la franca, ege gravaj por la varbado en kunsidoj de Unesko. Tri el tiuj varbiloj estas alkroĉitaj.

  Mirejo havas varbilojn en la germana, itala, hispana, albana kaj nederlanda, en ĉiu kazo paralele kun Esperanto. Tio en si mem havas edukan valoron, ĉar ĝi donas ekzemplon pri Esperanto en iom komprenebla praktika uzo. La versioj en tiuj lingvoj ne estas fizike eldonitaj, sed nepre devas aperi en pli nova plurlingva paĝaro de ILEI.

   

  Jen la reta aliro al la varbiloj de ILEI:

  https://www.ilei.info/dok/varbiloj.php

   

  Kvin prezidantoj/prezidintoj de ILEI

  Foto-prezento en la PDF.

   

  ========= vortoj:  1015 =========

  Komunikoj iras al la Komitato kaj siatempa Konsilio de UEA, la estraro de TEJO kaj antaŭaj aktivuloj en TEJO, ĉiaj instancoj kaj aktivuloj de ILEI, la Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA, la gazetaro kaj tiuj partoprenintoj de AMO-seminarioj, kiuj donis sian ret-adreson. Entute pli ol 1500 ricevantoj, sume pli ol dumil kun la plusendoj.

   

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
  Por pli da informoj vidu ĉe:
   <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Atingoj etaj, sed konkretaj

  Tim

  Charity

  Ricevu repagon por retaj ekzamenoj en junio kaj julio!

  Ĉu vi sciis, ke eblas ekzameniĝi laŭ la komuna eŭropa reference-kadro pri Esperanto? Ĉi-jare estos unuafoje eble trapasi la ekzamenojn rete!

  Al esperantistoj loĝantaj en Britujo, EAB proponas repagon de la ekzamenkostoj, se vi sukcese trapasos vian ekzamenon! Kion vi atendas?

  Tutunue, informiĝu pri la ekzamenoj per tiu ĉi paĝo ĉe edukado.net, kie vi trovos la datojn kaj kostojn. Decidu, kiu nivelo (B1, B2, C1) por vi plej taŭgas, kaj ĉu vi preferas trapasi kompleksan ekzamenon (t.e. kun partoj kaj parola kaj skriba), aŭ partan (nur parolan aŭ nur skriban).

  Se vi ne certas pri via nivelo, troviĝas specimenaj ekzamenoj en la libro elŝutebla en tiu ĉi paĝo. Se vi daŭre ne certas, ni konsilas elekti la pli simplan el viaj elektebloj: tiel vi ne metos vin sub nenecesan premon, kaj povos en sekva jaro trapasi la malpli simplan.

  Por peti ĉe EAB repagon de viaj kostoj, plenigu la formularon ĉi tie. Ni poste kontaktos vin por konfirmi, ke ni akceptis vian peton. (La respondo kutime estas jes, sed ĉiam almenaŭ unu homo, kiu ne loĝas en Britujo petas, kaj tial ni ne aŭtomate akceptas ĉiun peton!)

  Kiam vi estos decidinta, ke vi ja trapasos ekzamenon, registriĝu ĉe edukado.net. (Vi devas mem fari tion, kaj ricevi agnoskon de edukado.net. Ne EAB organizas la ekzamenojn!)

  Denove:


  Verŝajne eblos ekzameniĝi surloke en Londono en novembro. Ni aldonos tiujn detalojn, kiam ni havos ilin, kaj same proponos repagon de la kostoj.


  Tim

  External

  EKO 28 - AMO ghis la jarfino

  Al: Landaj Asocioj
   
  ENHAVO n-ro 28> ● EKO aktuala ● Hungario ● La araba ● AMO plu < majo 16

   

  Arĥivo de EKO ĝisdatigita

  Ni ĝoje anoncas, ke la arĥivo de EKO por 2022 estas ĝisdatigita ĝis inkluzive numero 25 de 2022. Trovu ilin en la retejo de UEA <aktivulo.net> ĉe la subtemo <Agadaj Raportoj>. Tie vi trovas la kolektojn ĉiujare kaj laŭjare depost 2013. La alfabeta indekso por 2022 estas pretigita jam same ĝis numero 25, kaj estas petebla de SMG (nepeza PDF, 4-paĝa). Jen trezoro por historiistoj, ĉar la komunikoj ĉiam emfazis la lokan, landan, fakan kaj regionan agadon. Lokoj, kiujn ne tiom atingas la aliaj! La indeksado nepras por ebligi la rapidan trovon de difinitaj informoj.

   

  Bonega intervjuo en Hungario

  Jen la traduko de bonega ĵurnala artikolo kiu rezultis el intervjuo kun la ĝisnuna prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio, s-ro István Szabolcs. La aŭtoro de la artikolo, Balint Orsolya, estas ĵurnalisto de la koncerna eldonaĵo.

  La originalo estis evidente en la hungara, sed ni ricevis bonegan tradukon.

   

  https://esperantohea.hu/wp-content/uploads/2022/05/Esperante-oni-povas-nur-ami_artikolo-en-Nepszava.pdf

   

  Népszava (Popolvoĉo) estas unu el la ĉefaj ĵurnaloj en Hungario, kun meze preskvanto de 20,000 ekzempleroj. Jen pri la ĵurnalo en Esperanto, el Vikipedio: https://eo.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pszava

   

  Komentas Renato Corsetti:

  “Per tio Istvan Szabolcs eniras la rondon de la plej honorindaj membroj de UEA, la ‘agantaj membroj’, pri kiuj almenaŭ La Ondo de Esperanto devus interesiĝi.

   

  La araba Eo-kurso en la Jutuba kanalo de ILEI

  الدرس الأول من دورة لغة الإسبرانتو في اللغة العربية

   

  La prezentanto estas Taled Bilal Orabi el; Sirio.

   

  Kiu kuraĝas aserti plu, ke ILEI ne ege aktive kreas kursojn?

  La bazo estas la kurso de Tibor Sekelj.

  Alessandra Madella, estrarano de ILEI.

   

  33-aj Esperantaj Tagoj de Krakovo

  Ni invitas Vin partopreni la tradician aranĝon de la krakova esperantistaro, kun abunda prelega kaj arta programo kaj ekskurso dimanĉe, kiu okazos dum la tagoj 3a ĝis 5a de junio 2022. Vi trovos detalojn, inkl. aliĝilon, provizoran programon, informon pri tranoktebleco ĉe https://eventaservo.org/e/e21820. Bonvolu sciigi viajn geamikojn pri la aranĝo.

   

  Magdalena Tatara, sekciestro de ILEI en Pollando.

  AMO ĝis la jaro-jaro-fin’

  Jam okazis AMO-seminarioj 82 ĝis 85, unu en nova lando: Israelo. Iĝas ĉiam malpli facile aldoni novajn landojn, sed en 2022 tio rekorde okazos.

  Jen kiom ni povas raporti pri la programo tra la sekvaj monatoj.

  AMO 86 en Sidneo, Aŭstralio, en la 12a de junio. Plia nova lando por la AMO-programo. Proponita temo: ‘’Esperanto por peri Oceaniajn Kulturojn’. Jam unu ero el Nov-Zelando estas. Plore, el la kvin personoj kontaktitaj dufoje, ne venis respondo.

  AMO 87 en Klaipeda, Litovio, iam inter la 9a kaj 17a de julio, kadre de BET. Plia nova lando por la AMO-programo. Akceptita temo: ‘Baltio en Eŭropa Kunteksto’. Aparte aktuala en la nuna malpaco en la kontinento. Hibrida seminario.

  AMO 88 en Jelena Góra, suda Pollando, en julio 25a kaj 26a, en unu el la universitatoj. La seminario okazos lige kun la Kantkonkurso en Vroclavo. Temo certa: ‘135 jaroj da Esperanto – homoj, ideoj kaj okazintaĵoj’. Dua temo estas sub esploro. La loko: https://eo.wikipedia.org/wiki/Jelenia_G%C3%B3ra.

  AMO 89 okazos kadre de la 55a Kongreso de ILEI en Kebekio, Kanado, komence de aŭgusto. Temo: anonconta - io eduka, verŝajne pri universitata kunlaboro, kiu vere progresis en lastaj monatoj.

  AMO 90 okazos lige kun la Universala Kongreso en Montrealo, Kanado. Temo: ‘Kulturaj trezoroj ekster Eŭropo’ kun la celo altiri ekzemplojn de indiĝenaj popoloj. Precizaj datoj anoncotaj, sed inter la  7a kaj 13a de aŭgusto. La AMO-temo rilatas al la temo de la UK: ‘Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj’.

  AMO 91 okazos en Brescia, Italio, kadre de la Itala Kongreso. Temo: ‘Sociaj retejoj – kiel starigi kaj prizorgi ilin’. Gvidos Debora Rosseti. Aŭg 22, 23, 25, 26 (ĉiumatene inter 10:30 kaj 12:15 CEST). Hibrida seminaro.

  AMO 92 okazos en Togolando, sub prizorgo de ACE, fine de aŭgusto aŭ komenco de septembro. Celata estas hibrida seminario kun la temo ‘Esperanto kaj trejn-flegado afrika’.

  AMO 93 okazos kunlabore kun nia komerca faka asocio IKEF. Plejparte virtuala kun organizado el Japanio en dimanĉo la 25a de septembro. Temo: Eŭrazia Ekonomia Komunumo (EEK).

  AMO 94 bonvenigas novan partneron: ELF-AREK. Ĉeforganizas Triesta E-Asocio kunlabore kun ELF/AREK (Esperanto-Ligo Filatelista - Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj). La aranĝo estas antaŭvidita hibride, ĉar i.a. unu "brako" de ELF/AREK estas en Brazilo. La temo traktos pri kolektado kaj konservado de Eo-aĵoj.

  AMO 95 okazos en Kroatio en novembro kadre de ĉiujara aranĝo.

  AMO 96 okazos en Tieso, Senegalo, decembre, kadre de la 8a Afrika Kongreso. Temo: ‘Interafrika kunlaboro’. Senegalo estas nova lando por la AMO-programo. Legu pli sube.

  La lasta AMO de 2022

  La plej granda utilo de Esperanto sendube estas, ke ĝi ebligas interagojn inter homoj de malsamaj kulturaj fonoj kaj landoj. La AMO-seminario enkadre de la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) per la ĉeftemo ‘Interafrika Kunlaborado’ celas pliriĉigi la diskuton pri la interagoj inter esperantistoj je pliaj dimensioj kaj aparte je tiuj de Afriko. Ĝuste ni kundividos niajn agadojn kaj ekzistantajn kunagad-eblojn unuj kun la aliaj, ekscios pri agadprojektoj de asocioj, unuopuloj kaj de kontinentaj komisionoj de UEA, sed samtempe ni ekkreos novajn agadperspektivojn kaj ankaŭ cerbumos pri procezoj per kiuj ni povos unuavice inter afrikanoj kunlabori pli efike. La ideo estas, ke ĉe la fino ni povu surbaze de niaj prioritatoj kaj krekapabloj forĝi konkretajn iniciatojn, kiujn ni povos metode kaj kunlabore inter ni plenumi, cele al prospera enkontinenta movado. Mallonge, dum la tuta AMO-periodo en Senegalo ni per prelegoj, diskutrondoj, trejnadoj kaj aliaj aktivaĵoj esploros la seminarian ĉeftemon.

  Unu el la interesaj ebloj, kiujn proponas la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto estas okazo por la partoprenontoj ekscii pri la volofa lingvo. Dum la kongresa semajno en Tieso, en Senegalo, decembre 2022 okazos ankaŭ kurso pri la loka lingvo volofo.

  Se vi emus eklerni la volofan aŭ ekkompreni kiel ĝi funkcias, aliĝu kaj venu al la 8-a AKE! Vi krome ĝuos veran senegalan etoson en la afrika Esperantujo, ankaŭ admiros interesan landon kaj ĝian belecon! Pliaj informoj pri la kongresaj pretiglaboroj legeblas ĉe https://afrika.esperantujo.io/8-ake/senegalo.

  Adjévi Adjé, Membro de la Kongresa Organiza Komitato

   

  Kurso en Kostariko repetita en universitato

  Pasintlunde mi partoprenis la sesion de la kunpensigado. Tie oni demandis min, kiam mi denove instruos Esperanton en la Universitato de Kostariko. Tiam mi diris ke mi instruas tiun kurson ĉiun duan aŭ trian jaron kaj ke lastfoje mi instruis ĝin pasintjare. Sed la hazardo volis ke ĉio okazu alimaniere.
  Ĉi-posttagmeze mi ricevis telefonvokon de la fakestrino pri lingvistiko, kiu diris al mi ke en la kurso de 2021 estis multaj gestudentoj, kiuj ne povis partopreni la kurson. La kialo estas ke ni havas limon de 25 gestudentoj por tiu kurso (averaĝa limo). Sed laŭ la raporto de prizorgantoj de nia aŭtomata sistemo de enskribiĝo estis 75 homoj, kies peto por enskribiĝo ne estis akceptita. Do, tio signifas ke entute 100 homoj interesiĝis pri Esperanto pasintjare, sed nur la 25 gestudentoj kun pli altaj rezultoj en ekzamenoj sukcesis esti akceptitaj (mi rimarkis ke la averaĝa noto estis preskaŭ la maksimuma en la klaso). Sekve, mi instruos denove Esperanton ekde la mezo de aŭgusto laŭ peto de la fakestrino pri lingvistiko.

  Antonio Leoni. (bildo en la PDF)

   

  Norda vento (duonoficiala himno de Kantabrio)

  Tio sonis en Esperanto, ĉe la inaŭguro de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto en Comillas: https://youtu.be/Js6CFfPmcrs

  mga

  Universitataj paradigmoj

  La dua renkontiĝo de Esperanto-Paradigmo okazos ĉe la Universitato Bonn de la 6-a ĝis la 8-a de septembro 2022. Bonvenaj estas proponoj de magistraj studentoj, doktoriĝantoj kaj post-doktoroj. Elektotaj partoprenantoj ricevos repagon de vojaĝo kaj restadkostoj. La laborlingvoj estos franca, germana kaj angla. 

   

  Esperanto-paradigmo estas serio de universitataj atelieroj kiuj celas renkontigi esperanto-esploristojn kun fakuloj de afinaj temoj kaj alproksimigi master-studentojn kaj doktorantojn al esperantorilata temaro. Ĝin kunordigas Martin Aust (Universitato Bonn), Pascal Dubourg Glatigny (CNRS-EHESS), Denis Eckert (Centre Marc Bloch Berlino) kaj Bernhard Struck (University of St. Andrews). Ĝin financas la franc-germana universitato (DFH-UFA).  La venontjara renkontiĝo okazos en 2023 ĉe Campus Condorcet en Parizo.

  Pascal Dubourg Glatigny

   

  Nevelsteen en Vikipedio

  Mi prelegis pri Vikipedio en marto; oni registris tion.

  Eble vi volas spekti https://youtu.be/77eKIfgw7EM 

  Yves Nevelsteen, Belgio

  _._,_._,_

  ========= vortoj: 1310 =========

   

   

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
  Por pli da informoj vidu ĉe:
   <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis la fino de majo 2022 (per EKO 2022-25). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2013.

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

   

  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Atingoj etaj, sed konkretaj

  Tim

  External

  Poznano lanĉas dujarajn magistrajn studojn pri interlingvistiko

  Ĉu vi jam havas universitatan diplomon kaj deziras magistriĝi, uzante viajn Esperanto-kapablojn? La Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, Polujo proponas tute novajn du-jarajn magistrajn studojn pri interlingvistiko, komenciĝonte en septembro 2022. Vi loĝos en Polujo dum la du jaroj, studante en la fako Lingvistiko kaj Informmastrumado por internacia studentaro, parto de la Fakultato pri Modernaj Lingvoj kaj Literaturoj.

  La programo pri interlingvistiko estos dulingva, en Esperanto kaj la angla. Ĝi inkluzivas:

  • kontinuon de Esperanto kaj la angla en supera nivelo (C1-C2)
  • lingvistikon (fonetikon, morfologion, sintakson, semantikon) de Esperanto kaj tra ĝi ĝeneralajn nociojn de lingvistiko kaj lingva tipologio
  • internacian kaj interkulturan komunikadon, lingvopolitikon
  • analizon de planlingvoj (de filozofiaj tra naturalismaj ĝis artaj lingvoj)
  • kulturon kaj literaturon de Esperanto kaj tra tio aliron al mondaj tendencoj
  • tradukadon inter la angla kaj Esperanto
  • Informatikajn ilojn kaj metodojn por lingvistoj (retejoj, korpusoj, tradukiloj ktp)

  La semestra kotizo estas 3000 PLN (~£550). Vivokostoj en Polujo estas malpli altaj, ol en Britujo, kaj povus esti, ke EAB helpos al vi per subvencio kontraŭ la kotizo, se vi kutime loĝas en Britujo. Kontaktu nin (tim.owen@esperanto.org.uk), se la propono interesos vin, kaj vi deziros diskuti subvenci-eblojn.

  Pliajn informojn trovu en la universitata retejo.


  Tim

  External

  EKO 26 - KER-ekzamenoj

  Al: Landaj Asocioj
   
  ENHAVO n-ro 26> ● KER-ekzamenoj ●  Nordio ● Malpaco ● Memore  < majo 4

   

  La ekzamenoj de KER revenis kaj invitas vin

  La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe Novaĵoj.

  Titolo:    Informiĝu kaj aliĝu al la retaj ekzamenoj
  Kategorio: Laste ĉe edukado

  Ni informas ĉiujn interesiĝantojn pri la retaj ekzamenoj, okazontaj en junio kaj julio, ke la aliĝiloj estas malfermitaj.La organizantoj petas ĉiujn atente legi la teknikajn postulojn antaŭ ol aliĝi al la ekzamenoj. En la sekvaj du semajnoj estos pluraj zoom-sesioj, kie Katalin Kovats klarigos pri la teknikaĵoj, ekzamenaj proceduroj kaj aliaj sciendaĵoj, rilate la ekzamenojn. Legu la pli detalajn informojn kaj vidu la datojn de la renkontiĝoj ĉe https://edukado.net/novajhoj?id=871

  La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis du novaj eroj ĉe la Kursejo.

  Nomo:       Paroligaj kursoj kun www.edukado.net (B1-C1)
  Gvidantonomo:   Sylvain Lelarge
  Loko:  Montrealo, Kanado.

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27421

  Nomo:       Paroligaj kursoj kun www.edukado.net (A1-A2)
  Gvidantonomo:   Katalin Kovats
  Loko:      Montrealo, Kanado

  Aldoninto de ambaŭ: Katalin

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27420

   

  Revuo ‘Kosmos’ aperis; kunveno en Danlando

  Jen nova numero de eo-Kosmos, n-ro 2, 2021

  REVUO de MARTINUS-INSTITUTO, DANIO. - Bonvolu !

  Vi ricevas la  tekston en du formatoj,  PDF kaj ePUB

  Inter sabatoj la 30-a de julio kaj 6-a de aǔgusto 2022 la Esperanto-semajno en Klint okazos paralele kun dana, sveda, angla kaj germana kursoj en internacia etoso. Matene estos lingva instruado pri la internacia lingvo Esperanto, posttagmeze estos konversacia rondo. En la vespero estos interpretata prelego aŭ distra programo, estos ankaŭ teo kaj kukoj en la restoracio Terrassen. Bonvenon al la Martinus-Centro, Klint!. Skribu al info@martinus.dk

  Ole Therkelsen

  La Norvega revuo fidele aperadas

  Aperis numero 2022/2 de tiu organo de la norvega Landa Asocio de UEA (NEL), kiun mi de jaroj fizike ricevas kaj dankas! La revuo estas du-lingva sed enhavas valoran materialon en Esperanto. Ĝin redaktas el la sidejo de NEL en Oslo Douglas Draper. Ĝis nun aperis 65 numeroj. La ĉefartikolo en la nuna numero traktas la plorigan militon en Ukrainio, verkitan de NEL-prezidanto Bård Hekland. Li plie menciis laŭde novan retkurson de Marianne Lund kaj Amelie Matt por komencantoj, kiu jam kreas bonajn rezultojn. Krome en la numero aperas la jarraporto, kiu inter multo alia mencias la lokajn klubojn en Trondheim, Tromsø, Bergen, Bryne kaj Stavanger/Sandnes. Persone, mi aparte ĝuas la ĉiaman bildstrieton ‘Pondus’, tradukitan al Esperanto, kaj kiu ĉiam estas ege amuza.

  Jen du indaj presitaj revuoj el Nordio! Unu faka, unu landa.

   

  Entreprenema libra
  komerco en Hungario

  La libroservo de la Esperanto-Fondaĵo proponas premion, kiu ekvivalentas al proksimume €300, per kiu eblas (ankoraŭ) aĉeti signifan kvanton da libroj en Hungario. Bildo de la premia kupono en la PDF. La premioj iros al gajnintoj en lingvo-konaj konkursoj por stimuli ilin al la partopreno.

   

  Militoj ne limigas sin al unu lando

  Dankon al Adjévi kaj Viko, pro via diskonigo de la novaĵo pri la maltrankviliga situacio sekureca en mia regiono Rutshuru, kaj de mia nova kanto ‘La milito aĉas’. Mi estis en la studio dum estis akra la milito de FARDC kontraŭ la ribeluloj M23, en Jomba, en la teritorio Rutshuru, ne malproksimege de mia loĝloko Kiwanja. Bunagana, urbeto ĉe la landlimo de Kongo, Ugando kaj  Ruando estas nuntempe senhoma. 

   

  Kiel diris Moses, la orienta parto de Kongo Kinŝaso dronis jardekojn en preskaŭ ĉiutagan malsekurecon, kaj nebulas perspektivo pri finiĝo de tio! Ni scias ke esperantistoj tenas nin en sia koro, kaj deziras ke tiu malfeliĉa situacio ĉesu.

   

  La kanto "la milito aĉas", videe. https://youtu.be/NwlwsJDNjzE

  Amike, Joel Muhire tra la afrika komisiono

   

  La Eŭropa kantfestivalo invitas konkursantojn

  La deka Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj invitas ĝis la 30-a de junio proponojn. Legu kiel anonci vin en la alkroĉita anoncilo. Perreta konkurado eblas. La festivalo havas vastan nombron da subtenaj organizoj, Esperantaj kaj eksteraj. Koneblaj ekzemploj: UEA, ILEI, Juna amiko kaj Eurokka. <festivalo.eo<ĉe>gmail.com>

   

   

  Finnaj someroj estas neniel frostaj! Mem spertu!

  En la IJK en Raumo en 1980 ni bakiĝis en pli-ol-tridek-grada varmo, kaj groteske mispakis miajn valizojn surbaze de senbazaj antaŭjuĝoj!

  Nomo:       Somerakurso 2022
  Gvidantonomo:   Tiina Oittinen
  Tipo:       Nova movada kurso
  Loko:      Turku, Finnlando
  Aldoninto:  frans

   

  ELF-AREK registras nian historion

  Nia faka asocio pri filatelo kaj kolektado ege laboras protekti nian kolektistan heredaĵon. Jen valorega kolekto de poŝtmarkoj, poŝtkartoj kaj aliaj memoraĵoj, iuj pli ol centjaraĝaj. Vere, indas la enrigardo!

  ·  COMMERCIO ESPERANTISTA di Alessandro BELLUCCI
  (en la itala)

  ·  ESPERANTO-KOMERCO di Alessandro BELLUCCI
  (en Esperanto)

   

  Roberto Monticini, https://www.ilpostalista.it/

  Sendis Elda Doefler de ELF-AREK kaj plusendis tra hungaraj retgrupoj Adri Pasztor.

   

  Greziljono festas mirindan atingon!

  En la baldaŭ okazonta festo pro la 70-jariĝo de Greziljono vi estos bonvenaj, kaj mi esperas, ke vi konsentos publikigi raportojn pri ĝi (ni sendos materialon). (SMG: sendu! – minimume gravas la dato!)

   

  Memore en Israelo

  Fine de aprilo dum la Israela  Holokaŭsto-Memortago, Chaja (filino de Ans Bakker) kaj Laurin Lewis partoprenis nome de ELI (la israela Landa Asocio) la ŝtatan tradician  ceremonion en Yad Vashem, kune kun ŝtatestroj kaj reprezentantoj de multaj organizaĵoj, inter ili ELI. Kiel ĉiujare (jam pli ol 15 jarojn), estis florkrono nome de ELI kaj UEA (aldona foto en la PDF). La parolisto invitis ĝin en perfekta Esperanto.

  Spektu la videon en la Facebook-afiŝo

   

  ========= vortoj:  799 =========

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis la fino de 2021 (per EKO 2021-58). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

  Kore,

  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Atingoj etaj, sed konkretaj

  Tim

  External

  EKO 25 -jubileo kaj Landa Parad'

  Al: Landaj Asocioj
   
  N-ro 25> ● EKO jubileas ● Landa Parad’. ● Turismo ● Scienco  < apr. 28

   

  EKO atingas jam sian jubileon

  Rekorde frue ni atingas la jubileon. Tio okazis pro la senĉesa alfluado de komunikindaj novaĵoj en la loka, landa kaj regiona agado. La komunikoj atingis la 25an numeron en la 30a de junio 2021, en la 10a de majo en 2020, en 2019, antaŭ la pandemio, ni eĉ ne atingis 25 entute. EKO ege dankas al niaj provlegantoj kaj helpantoj, kaj al niaj partneroj UEA, ILEI kaj IFEF.

   

  Landa Parad’: progresas la aktualigo por 2022

  La komisiito pri Landa Agado prizorgas tiun unikan tutmondan servon por arigi kaj prezenti la bazajn informojn pri ĉiu Landa Asocio de UEA, kune kun aktualaj informoj pri la lando mem, necesaj por ajna homo kiu volas progresigi Esperanton en la koncerna areo. Ĝi traktas eĉ landojn sen akceptita Landa Asocio sed kie troveblas iom da esperantistoj kaj streboj al organiziĝo. La tuto plie valorigita per fotoj de Esperantaj eventoj aŭ oficejoj kaj mapoj. La tri jam pretaj mondpartoj estas Eŭropo (nepre la plej malfacila), Pacifiko (Usono, Kanado, Meksiko, Aŭstralio kaj Nov-Zelando) kaj MONA (Mez-Oriento kaj Nord-Afriko).

  Turismo prizorgata de IKEF

  En aprilo okazis la 60a Dimanĉa Kunveno (DK) de IKEF kun pli ol 40 partoprenantoj. La temoj: 1)  Pri projekto IKEF-Turismo; 2)  Pri aktualaj laboroj de IKEF.

  Nun IKEF starigas la projekton “IKEF-Turismo”. La sekretariejo de IKEF prilaboras la turisman projekton kaj kadre de la projekto IKEF planas organizi ekskursojn al Turkio, Tajlando, Vjetnamio kaj Arabaj Emirlandoj. La programoj (itineroj) de la ekskursoj jam estas prilaboritaj kaj ĝuste nun la sekretariejo prilaboras kun koncernaj turismaj agentejoj pri vojaĝ-prezoj. IKEF anoncos la ekskursojn al la publiko post definitivigo de la detaloj.

  Pri aktualaj laboroj de IKEF, la partoprenantoj starigis komentojn, proponojn kaj demandojn pri distanca kurso pri internacia komerco, la regula bulteno de IKEF “La Merkato” kaj plibonigo de la retejo de IKEF. Ni invitas ĉiujn kunlabori sur tiuj kampoj.

  IKEF-Estraro

  Ni observas refoje kazon, ke nova projekto malkovras agadon pri kiu neniu sciis! Esperantisto el Taĝikio anoncas proponojn por vojaĝoj al Turkio. La koncerna homo membras en vojaĝagentejo. Mi donos pliajn kontaktinformojn al petantoj.

  Kiom da kapablaj esperantistoj kuŝas inter niaj fakaj asocioj, malkonataj al UEA kaj ILEI? En Taĝikio, UEA havas nur unu membron, kiu ne estas tiu turisma aganto.

  Evidente, turismo estas fekunda kampo, kiun IKEF povos inde kreskigi.

   

  Fino de prediko SMG

  Ponto ne nur metafora sed fizika

  Ni invitas vin al la tradicia „Ponta Festo“ de la urbo Frankfurt (Odro), Germanio, 100 km oriente de Berlino, la 1-an de majo 2022 post dujara deviga paŭzo. Denove mi instalos informstandon pri Esperanto nome de Esperanto-Ligo Berlin-Brandenburgio. Ĉi-jare per apogo de la Popola Altlernejo de Frankfurt (Odro), ĉar tie okazos informvespero pri Esperanto la 5-an de majo. La Ponta Festo okazos inter 11:00 kaj 18:00 ĉefe en la regiono de la urboponto inter Frankfurt (Odro) kaj Słubice. En la proksimeco de la ponto (en norda direkto) ankaŭ instaliĝos nia informstando, rekonebla per Esperanto-flago.

  Nia informstando memkompreneble bonege kaj konvinke denove demonstru, ke Esperanto ne nur funkcias, sed estas bona interkomprenilo inter la popoloj, do ankaŭ ponta lingvo. Pro tio ankaŭ estus bonega afero, ke mi ne restos la unusola esp-isto dum la festo.

  Bedaŭrinde mi mem eble ne havos multe da tempo por akompani vin dum via restado en la urbo ĉar mi, kiel kutime, devos resti ĉe la stando. Tamen multe okazos dum tiu ĉi tago ambaŭflanke de la Odro-rivero kaj vi certe ne enuos. Vespere ni renkontiĝos en agrabla restoracio por komuna babilado. Do, bv. veni pro nia komuna celo – la uzado de Esperanto kiel ponta lingvo dum ponta festo! Pro ebla tranoktado ĉirkaŭ la 1-a de majo en Frankfurto ĉe Odro bv. turni vin al mi e-poŝte. Se vi hazarde estas en nia regiono, bv. veni, aliokaze sendu bildkarton kun eta saluto al mia adreso!!

  https://esperanto.berlin

  Esperanto-Ligo Berlin-Brandenburgio/, p/a Ronald Schindler,

  Eberswalder Straße 15, D-15234 Frankfurt (Oder); e-poŝto:    RonaldSchindler@web.de

   

  Nova kurso en la urbo de la ILEI-kongreso en 2017

  La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe la Kursejo.

  Nomo:       Esperanto kurso en KTC Busan dumviva edukejo
  Gvidantonomo:   Inhye Gim (Ella)
  Tipo:       Nova movada kurso
  Loko:      Busan, Korea Respubliko
  Aldoninto:  kih4860

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27416

   

  Scienco en TEJO - maŝinlernado

  Ĉu maŝinoj povas lerni mem pensi? Kie troviĝas artefarita inteligenteco? La komisiono de TEJO pri #Scienco invitas vin al la prelego de Jacob Nordfalk pri Maŝinlernado, la 30-an de aprilo ekde la 15:00 UTC. https://meet.google.com/muy-qbvu-yfy

  Oni ne bezonas apartajn konojn por ĉeesti la prelegon, krom povi vidi, ke kalkultabelo havas vicojn kaj kolumnojn.Post la prelego, vortoj kiel loĝistika regreso, kaj subtenaj vektoraj maŝinoj, hazardaj arbaroj kaj neŭralaj retoj ne plu estos fremdaj al vi, kaj vi komprenos kiel Tesla povas fari memveturajn aŭtojn. Kaj pri la artefarita inteligenteco de maŝinoj, vi verŝajne pensos: ”Nu, ĉu estas simple tio?”

  Bildo en la PDF.

  Szilvási László; Fonto: Virtuális Eszperantó Klub

   

  Interlingvistoj – jen via vespermanĝo

  Nun haveblas numero 119 de IpI (Informilo por Interlingvistoj) kaj numero 19 de IfI (Information for Interlinguists)

  En Esperanto: https://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2022/04/ipi-119.pdf

  Anglalingve: https://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2022/04/ifi-119.pdf

  IpI kaj IfI estas eldonitaj de Esperantic Studies Foundation (ESF) kunlabore kun la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). Ili disponigas informojn kaj ĝisdatigojn pri planlingvoj, interlingvistiko kaj lingvoplanado, kun detaloj pri eventoj kaj novaj publikaĵoj, raportoj pri lastatempaj konferencoj, kaj aliaj utilaj informoj por universitatanoj kaj ĉiu, kiu interesiĝas pri interlingvistiko kaj rilataj temoj.

  Artikoloj en IpI kaj IfI ĝenerale nun aperas pli frue en la blogo ESF Connected. Ĉiu numero kolektas artikolojn kaj novaĵojn el la antaŭaj tri monatoj de tiu blogo.

  Antaŭaj numeroj: https://www.esperantic.org/eo/publikajoj/ipi/
  https://www.esperantic.org/en/publications/ifi-information-for-interlinguists/

  Simon Davies, redaktoro; <ipi<ĉe>esperantic.org>

  La Israela Kongreso kun AMO 85

  Finiĝis la naŭ-taga programo de la 22-a Israela Kongreso kune kun ĝia postkongresa ekskurso. En la kongreso partoprenis fizike ĉ 20 personoj, el ili 7 eksterlandanoj, kaj virtuale ĉ. dek. Matene okazis ekskursoj, posttagmeze prelegoj kaj vespere artaj programoj. Pluraj programeroj videblas  en la jutuba kanalo de ELI (ligilo sube).

  Ĵaŭde virtuale prezentis la unuan programeron Mikaelo Bronŝtejn kaj Dina Rubina (unu el la plej renomaj israelaj verkistoj en la rusa lingvo) - pri ŝia libro "La blanka kolombo de Kordovo", kiu aperis ankaŭ en E-o (tradukis Mikaelo, aĉeteblas ĉe ELI kun aŭtografoj de la verkisto kaj tradukisto). Sekvis laborgrupo pri eŭritmio de Tali Wandel, kiu en la vespera programo prezentis kun kolegino eŭritmian dancon. Sekve kantis Inbar kaj Enrica kaj poste okazis koncertoj de Sergeo Straŝnenko kaj de Georgo Handzlik.

  Vendrede salutis virtuale Duncan Charters, prezidanto de UEA, Mikaelo Bronŝtejn prelegis virtuale pri judaj bardoj en la Dua Mondmilito kaj okazis la 85-a AMO-seminario pri scienca agado - kun 3 prelegoj pri ISAE (Stefan MacGill, virtuale), spacteleskopoj (Amri) kaj la Internacia Kongresa Universitato kaj Akademio Internacia de la Sciencoj (Amri, sabate). Vespere okazis koncerto de ukrainaj kantoj far Mikaelo Lineckij kaj Sergeo Straŝnenko. kaj premiero de la nova kabaredo "Verda Banano" de Saša Pilipović  kaj Georgo Handzlik.

  Artikolo pri la kongreso kaj postkongreso (verkis Georgo Handzlik) aperos en la maja n-ro de la revuo Esperanto.

  Amri

  Madagaskaro refoje elsendas

  La ELSENDO N°119 de Aminda Radio Esperanto proponas al siaj geaŭskultantoj diversajn rubrikojn pri Malagasio. Estas interese plu scii pri la arbaro Kirindy en la suda regiono de la lando. Nia podkasto enhavas ankaŭ etan lecionon pri la malagasa lingvo. Kaj la redaktoro instigas vin diskuti pri universitato en kaj pri Esperanto. Aliflanke, por ilustri nian elsendon,  ni elektis kanton de La Porkoj pri milito, grava temo en la nuna situacio en Ukrainio. Agrablan aŭskultadon.

  https://youtu.be/keAuO_lYlFg

   

  Varia enhavo de la marta Ondo

  Aperis la marta eldono de “La Ondo de Esperanto” (2022, №311) — vivo esperantista, Esperantaj deklaroj pri la situacio en Ukrainio, niaj jubileoj en aprilo, 50-jariĝo de la legenda PSEK, kvin rakontoj de Ivan Bunin en Esperanto, Esperanta libroproduktado en 2021, poezia kvodlibeto de Miguel Fernández, originalaj noveloj de Ĵenja Amis kaj Paulo Sérgio Viana, recenzoj, muzikaj novaĵoj kaj alia materialo sur 126 paĝoj. Konatiĝu kun la marta Ondo kaj pripensu vian (re)abonon:

   

  ========= vortoj:  1320 =========

   

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
  Por pli da informoj vidu ĉe:
   <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis la fino de 2021 (per EKO 2021-58). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

   

   
   
  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Atingoj etaj, sed konkretaj

  Tim

  External

  AMO 23 HEA festis

  Al: Landaj Asocioj
   
   
  ENHAVO 23> ● Hungario ● Poezio ● Fulmkurso ● Zimbabvo ● BET <apr. 19

   

  Hungaria Esperanto-Asocio 120-jara

   

  Ni resumas prezenton de estrarano de HEA al la festa kunveno en la
  12-a de aprilo.

  En Hungario Esperanto estis menciita jam en la jaro 1897. Sekvajare aperis la unua lernolibro verkita por hungaroj fare de Ábel Barabás. La monata gazeto Lingvo Internacia (eldonita en Svedio) ekde 1900 estis pretigata en la presejo de Paŭlo Lengyel (pron.: lendjel) en la urbo Szekszárd (seksaard). Sekvajare li jam estis ankaŭ ĝia eldonisto. Tiam ekabonis la gazeton Jozefo Miletz (milec), kiu fondis societon.

  La fondiĝo okazis en la komenco de marto 1902. Ties daton festos nun ni, hungariaj esperantistoj. La nomo de la Eo-hungarlanda organizaĵo kelkfoje ŝanĝiĝis, ĝis la nuna nomo: Hungaria Esperanto-Asocio (ekde 1991). En Budapeŝto la unua Esperanto-gramatiko aperis en aprilo 1903. En 1903 en la centro de Budapeŝto komenciĝis la unua Esperanto-kurso sub la gvido de Miletz. En 1910 en alia parto de la ĉefurbo okazis kurso fare de Géza Nyulászy (geeza njulaasi).

  En 1932 fondiĝis Societo de Hungaraj Esperanto-Pedagogoj. Inter 1964 kaj 1969 okazis Internaciaj Seminarioj de Esperanto-Pedagogoj en la urbo Szeged (seged) somere dum 10 tagoj. Ekde 1966 eblas ekzameniĝi ankaŭ pri Esperanto. Samjare komenciĝis la Esperanto-instruado en la budapeŝta universitato ELTE por havigi al la studintoj diplomon pri mezlerneja instruado.

  En 1922 (antaŭ 100 jaroj!) pluraj eminentuloj fondis la faman beletran revuon Literatura Mondo, kiu iĝis la plej konata literatura kaj arta organo de la Esperanta kulturo, kerno de la t.n. „Budapeŝta Skolo”, kies spirita gvidanto estis unu el la fondintoj, Kolomano Kalocsay. Dum la jaroj aperis multaj libroj: originalaj kaj tradukitaj literaturaĵoj krom la du granduloj – Kalocsay kaj Baghy – kun la kontribuo de pluraj talentaj verkistoj kaj tradukistoj.

  En 1983 oni eldonis la kolektaĵon Hungara Antologio, el kies partoj du jarojn poste aperis la unua esperantlingva sondisko Bukedo el la hungara poezio. En 1987 estis prezentita en la jubilea kongreso en Varsovio la unua postsinkronigita hungara filmo En Eŭropo ie. Esperanto radio-elsendoj komenciĝis en 1939, poste okazis: 1947-49, 1966-69, 1982-89. En 1982 la fama Kolektaĵo Fajszi iĝis ŝtate aŭspiciata, nuntempe ĝi troveblas en la Landa Fremdlingva Biblioteko, en Budapeŝto; plie okazis la unua Internacia Festivalo de Esperantaj Teatroj en la ĉefurbo.

  La (tiama) Hungara Esperanto-Asocio estis la unua inter la enlandaj organizaĵoj, kiu ricevis la ordenon Paco kaj Amikeco, en la jaro 1987, pro agado pri internacia paca kunlaboro. Budapeŝto trifoje gastigis Universalajn Kongresojn :

  1929 (1200 partoprenantoj),

  1966 (3975 partoprenantoj),

  1983 (4834 partoprenantoj).

  La gvidantoj kaj la anoj de la landa asocio ĉiam aktive kaj entuziasme partoprenis en la organizado de tiuj gravegaj eventoj, samkiel en aliaj poresperantaj okazaĵoj. Tian sintenon ni devas havi nun kaj en la estonteco, tio estas nia celo. Okaze de la 120-a datreveno, la estraro de HEA aperigis festan poŝtmarkon kun la hungarlingva teksto ‘120 éves a MESZ’ (HEA estas 120 jara).

  Gyöngyi Mézes (Perla Mielo), en la nomo de la estraro de HEA

   

  Nova hungaria kurso ekzamencele

  La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero :

  Nomo:       De nulo ĝis la ekzameno KER-B2 - en Lingvo-Studio
  Gvidantonomo:   Szilvási László
  Tipo:       Nova movada kurso
  Loko:      Budapeŝto , Hungario
  Aldoninto:  eventoj

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27414

   

  Ni planas reveni al tiu festa kunsido, ekzemple por resumi brilan festparolon de honora prezidanto, d-ro Halasz Jozsef.

  Paradizo por poem-amantoj refoje

  En EKO 8 ni alkroĉis la antaŭan numeron de Panseo. Jen la nova, Panseo 366 freŝa el kapabla redaktejo en Ĉinio.

   

  Fulma Eo-kurso en Hispana universitato

  La UEA-komitatano, Dennis Keefe, plenumis prelegon pri Esperanto en la Universitato de Valencio, Hispanujo.Oni ankaú parolis pri la bezono, ke la  ILEI-sekcioj pli intense okupiĝu pri la instruado de Esperanto en siaj teritorioj. Krome estis priparolataj la retaj kursoj de ILEI en la araba kaj en la hispana por Suda Ameriko.

  La prelego kune kun  fulmo-kurso pri Esperanto altiris iom pli ol 20 homojn, inter ili
  7 esperantistojn, 9 studentoj pri hispana filologio (kelkaj el kiuj estas eksterlandanoj), 2 aŭ 3 profesoroj, kaj ankaŭ la estron de la fako filologio. 
  El tiu grupo 7 volas ĉeesti pliajn lecionojn pri Esperanto, kiujn mi mem donos en la formo de kafejo-kurso. Restas elekti la tagojn kaj la horon.

   

  Afrike virinoj agadas kaj multas

  Ĉiun sabaton je la 11a horo en Baraka (Kongo DR) kaj Parizo (UTC+2), okazas kurso por komencantoj (por studentoj, asistantoj, profesoroj). La 13-a leciono el 20

  okazis la 9-an de aprilo.  Vidu en la foto en la PDF kiom da virinoj en la grupo! Ni rompu la stereotipon, ke nia afrika movado plenas je preskaŭ nur viroj. Tio veris antaŭ dudek jaroj, jam delonge ne.  Aliĝu al nia grupo en WhatsApp por ricevi la informojn (ligilon al Zoom kun la pasvorto, lern-materialon, hejmtaskojn, individuan akompanadon en lernado.)

  Esperanto-kurso por afrikaj studentoj el UEC (Université Espoir du Congo)

   

  En posta EKO-komuniko ni plie komunikos pri tio.

   

  Zimbabvo vekiĝas movadmape

  Jen lando, kiu dum jaroj ne havis en UEA eĉ unu membron. Kaj nun, jen klubo en la ĉefurbo! La afrika komisiono vere laboras kaj stimulas rezultojn! Ili aperas la inspira foto en la PDF.

   

  Ukraina helpilo por fuĝintoj celata

  Ĝis nun jam pli ol 10 % de la ukrainia loĝantaro, pli ol 4 milionoj da homoj, rifuĝis el sia patrujo. La plimulto de la rifuĝintoj alvenis en Pollandon, Slovakion, Hungarion, Rumanion kaj Moldavion. Multaj rifuĝintoj veturis/veturas plu al Aŭstrio, Germanio, Francio kaj Italio, kaj multaj el inter ili parolas nur la ukrainan lingvon.

  Pretiĝis la elektronika manuskripto/dosiero de la unua tri-lingva, angla-esperanta-hispana kuracista tradukhelpilo surbaze de la 2-a eldono de la valora libro de D-ro Gert Hoyer kaj D-rino Uta Hoyer, sub titolo Aerztlicher Dolmetscher. Ni sendis ĝin al niaj germanaj kolegoj, por ke ili prezentu ĝin al la aŭtoroj, kaj akiru ilian permeson, ke la komunumo de UMEA havu la rajton pretigi ankaŭ la anglan-esperantan ukrainian varianton. Poste ni planas pretigi kaj disvastigi ankaŭ aliajn, bezonatajn variantojn, ekzemple la anglan-esperantan-polan, anglan-esperantan-slovakan, kaj… plianj.  Kiujn avantaĝojn havus la pretigo kaj disvastigo de tiuj ĉi 24-paĝaj kajeretoj/tradukhelpiloj? Tio helpus al kuracistoj komuniki rekte kun ukrainaj pacientoj, en la propra lingvo aŭ alia lingvo konataj al ili.

   

  Prezidanto Charters en Litovio

   

  Ĉi-somere, unuafoje en la historio de BEToj, en la 56aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, kiuj okazos de la 9a ĝis la-17a de julio en la Litovia havenurbo Klajpedo, partoprenos la prezidanto de UEA, Duncan Charters. Legu pli en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2022/04/bet-124/

   

  EKO nur post pasko ekos denove

  Ni malintensigis la ritmon de EKO-komunikoj por finfine kompati iom niajn longe suferantajn legantojn kaj kontrolantojn. Multaj legantoj festas la paskan periodon; eĉ nekredantoj okazigas familiajn renkontiĝojn kaj sesiojn de tro abunda manĝado! Do, nur post la festotagoj alvenos ĉi tiu 23-a komuniko.

   

  ========= vortoj:  1070 =========

   

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
  Por pli da informoj vidu ĉe:
   <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis la fino de 2021 (per EKO 2021-58). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014. Afiŝigo por 2022 sekvos baldaŭ!

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

   
  Kore,
   
  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Atingoj etaj, sed konkretaj

  Tim

  External

  EKO 22 raportas pri AMO 85

  Al: Landaj Asocioj
   
  AMO 85 finighis ene de la lastaj 30 minutoj, do tempo jam dissendi raporton pri tiu seminario.
   
  =================
   

  EKO n-ro 22> ● AMO 85 ● Goma ● Semado ● BET● 30 horoj italaj < apr 9.

   

  AMO 85 pri spaco kaj scienco

  La seminarion malfermis la patro de AMO, Stefan MacGill, kaj tuj post la malfermo li prezentis sian enkondukon pri la sorto de ISAE, la plej malnova Faka Asocio de UEA, fondita en 1906, sed en urĝa bezono de renovigo. Helpantoj kaj kunlaborantoj ege bezonataj! Ni alkroĉas la prezentaĵon.Temas pri la unua AMO-seminario en Israelo, kadre de ilia landa kongreso.

   

  Jen priskibo de la komenco de la prelego de d-ro Amri Wandel: ‘Dum sia 30-jara funkciado la teleskopo Hubble atingis mirindajn bildojn kaj rezultojn, multe pli ol ajna alia teleskopo, sur la Tero aŭ en la spaco. Oni vidis la plej elstarajn bildojn de Hubble: pri planedoj kaj satelitoj en nia sunsistemo ĝis pra-galaksioj frueen la juna universo.

  La nova spacteleskopo James Webb (JWST) kiu observos eĉ pli for, ĝis la unuaj galaksioj kiuj aperis nur 300 milionojn da jaroj post la praeksplodo. Kontraŭe al Hubble, kiu orbitas la Teron je alteco de ĉirkaŭ 600 km, JWST orbitas la sunon 1,5 milionojn da km for de la Tero. Centoble pli potenca ol Hubble, James Webb povos realigi senprecedencajn observojn, kiuj ĝis nun estis ekster la atingo de la homaro, kiel apero de la unuaj steloj en la universo kaj serĉo de vivsignoj en eksterplanedoj.’

  La tria prelego venis ankaŭ de Amri (bildo en la PDF) , ĉi-foje pri movada temo: la multjara rolo de AIS kaj ĝia ligo kun la Internacia Kongresa Universitato (IKU). IKU, kiu en la lastaj jardekoj fariĝis unu el la plej popularaj kaj prestiĝaj programeroj de la Universala Kongreso, unuafoje okazis en 1925 kiel la Internacia Somera Universitato. En 1981, okaze de la unua sud-hemisfera UK, la nomo estis modifita al Internacia Kongresa Universitato. En Montrealo 2022 realiĝos la 75-a IKU-sesio. Alia "ronda" datreveno kiun IKU festas ĉi-jare, estas la 25-jariĝo de la IKU-libro, ĉar en 1997 aperis en la UK en Adelaido modesta kajero, hirundo de la longa serio de IKU-libroj.

   

  EKO esperas porti al vi per estontaj komunikoj pli da materialoj el AMO 84 kaj 85.

  Goma – abelujo de aktiveco en Kongo DR

  La grupo KJBEL ricevas homojn de malsamaj talentoj, triboj, aĝoj, scioniveloj ktp. Ĉiuj KJBEL-anoj uzas sian talenton por la bono (propagando) de nia kara lingvo "ESPERANTO". En la grupo KJBEL, oni ludas filmetojn kaj filmojn, oni verkas rakontojn, historiojn, poemojn, novelojn), ni havas desegnistojn, dancantojn kaj plion.

   

   

  Bildoj en la PDF: Grupe kaj memume (per’selfie’) en Goma

   

  Argentina kaj itala kursoj

  De: edukado.net <redaktanto@edukado.net>

  Nomo:       Baza kurso de Esperanto
  Gvidantonomo:   Ricardo Coutinho Rodrigues
  Tipo:       Nova movada kurso
  Loko:      Bonaero, Argentino.
  Aldoninto:  ricardocoutinho

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27410

  Nomo:       reta kurso
  Gvidantonomo:   Gianantonio Pfleger
  Tipo:       Nova movada kurso
  Lando:      Italujo, en pluraj urboj.
  Aldoninto:  Ruĝanubo

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27411

   

  La projekto ‘Ni semas’ ekportas modestajn fruktojn

  La asocio COPROFER starigis peton, prezentitan merkredon la 23-an de marto, kaj estas respondita duonfavore marde la 29-an de marto 2022.  La subteno venis kadre de la projekto "Instruado de Esperanto kaj ĝia disvastigo " de nia asocio, realigota sine de nia Eo-klubo. Tiu ĉi projekto celas antaŭenigi Esperanton en orienta Kongo, precipe en Bukavu kaj ĝi kontribuos al la celoj de UEA pliigante la nombron de Eo-interesuloj kaj farante Esperanton senlima lingvo. La kosto de ĉi tiu nia projekto estas 120 € kaj la projekto devas komenciĝi en aprilo kaj daŭriĝis septembro de la kuranta jaro. La realigado de la projekto konsistos el luo de trejnejo, kreo de banderolo, aĉeto de kretoj kaj organizo de konkurso por esperantistoj en Bukavu. La ricevita subteno estas 50 eŭroj. Ĝi garantias al ni 3- monatan lupagon, ĉar ni pagas la trejnejon po 15 dolaroj monate. 

   

  BET 56 bele arigas la homojn

  Jam 181 personoj el 25 landoj aliĝis al la 56aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-56), kiuj okazos 9-17 julio 2022 en la havenurbo Klajpedo (Litovio). Vidu la laŭlandan aliĝtabelon en La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2022/03/bet-123/

  Vidu ankaŭ https://sezonoj.ru/2022/03/bet-122/ pri uu prelego.

   

  Ondo de pacemo

  Ni estas kontraŭ milito kaj naciismo, ni estas por paco”, — skribis Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov en la redakcia artikolo de la marta eldono de La Ondo de Esperanto, kiu aperis la 29an de marto. Legu la artikolon en nia novaĵretejo https://sezonoj.ru/2022/03/ondo-94/

   

  Muziko por vi

  Jen "Duono" de Tantsy Minus en Esperanto, Kantas Evelina Sokolova, gitarludas Jan Karapetjan.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZDqBnCIBow0

   

  Itala projekto por instruistoj

  Pludaŭras la projekto www.30oredoro.it por italaj instruistoj, kiu estas la kurso por prepari la instruistojn instrui en siaj klasoj. Estas reta kurso (ni havas 10 lecionojn, entute 20 horojn). Kvindeko da homoj aliĝis kaj nun ni atingis la lecionon 7, sed oni povas aliĝi kiam oni volas, do kelkaj instruistoj estas nun ekkomencantaj. La projekto estas de Itala Instituto de Eperanto kaj la itala sekcio de ILEI.

  prof. laura brazzabeni, +39 3286461063 (ankaŭ whatsapp)

  direttore generale IIE, www.esperanto.it 

   

   

   

  EKO: Jen numero 22 por ‘22!

   

  ========= vortoj:  790 =========

   

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
  Por pli da informoj vidu ĉe:
   <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis la fino de 2021 (per EKO 2021-58). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Atingoj etaj, sed konkretaj

  Tim

  External

  Pac-evento in Ieper kun honora loko por Esperanto koincide kun beneluksa kongreso

  Mesaĝo ricevita de Piet Glorieux el Belgujo pri pac-evento en Ipro (Ypres) en septembro.


  Al la Esperanto-ligoj de Britio, Francio kaj Germanio
   
  Saluton samideanoj,
   
  Jen unua anonco de, miaopinie, evento kiu ankaŭ povas interesi vin. Faldfolio baldaŭ sekvos.
   
  Sabaton la 24a de septembro okazos pac-evento en la, de vi certe konata, urbo Ieper (Ipro). Dum tiu pac-evento Esperanto ricevas honoran lokon en la senco ke ni havos dum du horoj prestiĝan domon je nia dispono en la urbocentro, kiel parto de la programo.
   
  La programo, organizita de la solidareckoruso Vamos Pra Lutar, Flandra Esperantoligo kaj du aliaj organizaĵoj kaj kun helpo de la urbo konsistas el jenaj eroj:
  14h-16h:    Informado pri Esperanto kun i.a. reta konekto kun s-ro Taeko el Hiroŝimo, japana ĝemelurbo de Ieper
  17h-18h:    Disetendado (fare de volontuloj i.a. esperantistoj) de la plej granda pacflago de la mondo sur la Granda Placo de Ieper
  18h-19h:    Koncerto de la solidareckoruso Vamos pra Lutar (kiu kantas en diversaj lingvoj i.a. Esperanto) dum kiu ni ankaŭ prezentos la kantojn en Esperanto.
  19h30:       Konkluda kanto sub la Menenpoort
  20h:           La ĉiutaga, impona Last Post (sub la Menenpoort)
   
  La pac-evento estas la kontribuo de la Vamos Pra Lutar al tutmonda Korusfestivalo por la Paco, organizita de la Ligokomitato de UNESKO, kiu grupigas diversajn asociojn kun oficialaj ligoj kun UNESKO kiel ekz. UEA. La instiga okzaĵo estas la 20-jariĝo de la Internacia Jaro de la Paco (2000) sed pro la pandemio ĝi ne povis okazi en 2020. Ĝi okazas ne senkiale proksime al la 21a de septembro, Internacia Tago de la Paco.
   
  La projekto uzas Esperanton kiel unu el la laborlingvoj danke al François Lo Jacomo kiu reprezentas UEA en la Ligokomitato. Preskaŭ okdek korusoj de ĉie en la mondo partoprenas. La 17an de septembro en Toloza (Hispanio) okazos festivalo dum kiu spekteblos/aŭdeblos kantojn de ĉiuj korusoj.
   
  Mi estas la peranto inter Vamos pra Lutar kaj la centraj organizantoj. Kompreneble mi volus ke Esperanto havu rolon en la pac-evento. La rezulto estas pli bone ol mi atendis, vidu la programon. Koincide kun la pac-evento okazos ankaŭ beneluksa kongreso de vendredo la 23a ĝis dimanĉo la 25a.
   
  Mi do aprezus multnombran ĉeeston de (alilingvaj kaj eksterlandaj) esperantistoj por pruvi ke Esperanto funkcias. Mi povas imagi ke ankaŭ turistoj el Britio, Francio kaj Germanio hazarde ĉeestos kaj eble ankaŭ interesiĝas pri Esperanto. 
   
  Do mi volus peti du aferojn de vi:
  - Diskonigu jam nun la daton kaj - post ricevado de la faldfolio - varbu aktive por la Beneluksa kongreso kaj/aŭ la pac-evento. Portempaj informoj jam en eventaservo.
  - Mi dezirus havi volontulon kiu pretas informi en sia denaska lingvo pri Esperanto.
   
  Anticipan dankon pro via kontribuo.
   
  Piet

  Tim

  External

  Konto Espero: por helpi ...

  ... al esperantistaj viktimoj de milito kaj naturaj katastrofoj.

  Konto Espero estas donackonto starigita de Universala Esperanto-Asocio dum la milito en eksa Jugoslavujo, kun la celo esperantistojn suferantaj pro miltoj. Ekde tiam, oni etendigis ĝin tiel ke per ĝi oni povos helpi ankaŭ esperantistajn viktimojn de naturaj katastrofoj, ekzemple post la terura tertremo en Nepalo en 2015.

  Eblas donaci al la konto ĉi tie. Notu, ke se vi celas helpi esperantistojn pri io aparta, troviĝas sube de la paĝo kampo por komentoj en kiun eblas tajpi, ekzemple, «por Ukrainujo».


  Tim

  External

  EKO 21 - pri AMO 84

  Al: Landaj Asocioj
   
  Karaj!
   
  La seminario ech ne venis al fino, sed la du-pagha raporto jam pretas post 18-hora pretigo, kaj ghi pasis tra la kontrolado! AMO funkcias, EKO funkcias!
   
  =================
   

  ENHAVO  n-ro 21>  ● AMO 84 ● Ekzamenoj C2 ● Togo ● Araba kurso ●  < apr. 33

  AMO 84 – unua raporto – multfadena seminario

  Tra la lastaj du tagoj okazis epokfara AMO-seminario, pro kelkaj kialoj. Ĝi kunigas tri gravegajn fadenojn: ekologion kaj klimatŝanĝon, kunlaboron de du gravaj kaj aktivaj fakaj asocioj: IFEF (fervojistoj) kaj BEMI (biciklistoj), Trie, ĝi okazas pere de la grava projekto VERDEN, kiu ricevas subvenciadon de la programo Erasmus+. Kvara fadeno povus esti la gastiga rolo de la kulturcentro Greziljono. La reta partopreno estis 8 (FR, HR, CZ, HU, IT, AT…) sed feliĉe estis surloka partopreno, kiun mi taksis je ĉ. 20. AMO neniam antaŭe kunfadenigis tian vastan aron da kunlaborantoj!

   Post la enkonduko SMG, resumita supre, parolis Francesco Maurelli pri la rolo de la projekto Erasmus, kiu temas pri studentaj interŝanĝoj. Suplemente al tio okazas Erasmus + por aliaĝuloj. La projekto VERDEN celas plenaĝulojn.

   Parolis Jaroslav Matuška de la Universitato de Pardubice en Ĉeĥio, kiu partoprenas en la projekto. Li skizis la fakultatojn, projektojn kaj partnerojn de la universitato. Lin sekvis prezento de la studento Matěj Berk, kiu rakontis, kiel li kaj kolegoj volonte partoprenadas la programon VERDEN.

   Christine Brucker prelegis forte kaj timige pri  la danĝeroj de la tera varmigo laŭ la tezoj de ‘ Extinction Rebellion’.  Ŝi montris la efikojn de retrokuplaj tendencoj (feedback loops) kie serio da faktoroj kunagas por krei ĉiam pli danĝeran ciklan rilaton. Kaj la senrevenajn punktojn, post kiuj savado ne plu eblas. Entute, bonege pretigita prezento (bildo en la PDF).

   Sekvis Lars Sözüer, kun la temo ‘La efiko de transporto al klimataj ŝanĝoj’ Tio elstarigis, kiel funkcias scienca progreso per la allaso de kontraŭaj starpunktoj. Li klare montris, ke la flugtrafiko kreas la grandan plimulton de la transporta problemo. Grandan rolon ludas la enlandaj flugoj  en Ĉinio, kiuj okazegas, spite al la brila kresko de la altrapida retaro de fervojoj tra praktike la tuta lando.

   La matena programo venis al fino per vigla diskutado ene de la surlokaj parto-prenantoj, kiujn ni foruloj povis vidi. La sesio estas registrata, do estos poste spektebla de tiuj kun la komputila kapacito por tio. La saĝaj demandoj el la publiko por preskaŭ ĉiu prezentaĵo estis efektive impona.

   

  La posttagmeza programo ekis per la prezento de SMG. Tiu ne bezonos grandan prezenton, ĉar ĝi disiris kun EKO 20. Ĝi aldonis tri novajn partojn, pri bicikloj en trajnoj, komunumaj fervojoj kaj studo pri Hungario (mapo pri tio en la PDF.).

   

  Fine de la posttagmezo, oni spektis plurajn filmojn de Franco Bressanin (IT) pri daŭripova agrikulturo kaj akvomastrumado. La krome prezentis erojn pri ,verdaj’ fervojetoj – arbaraj fervojetoj, kiuj prokimigas la homojn al la naturo (bildo en la PDF).

   

  Atendata en la dua tago estas prelego de Ladislav Kovář pri la eksteraj kaj internaj kondiĉoj por daŭripova fervojtransporto. EKO jam ricevis la prezentaĵon kaj ni nun alkroĉas ĝin. EKO ricevis ankaŭ skriban tekston en formato Word por akompani la lumbildojn. Tio estas ricevebla de EKO kontraŭ peto.

   

  Parolis Boris Mandirola, kiu ekis per kvizo, kaj pluiris skizi la Eŭropajn organojn kiuj influas la ekologian kaj transportan pejzaĝon. Fine, li traktis la efikon de transporton: bedaŭrinde miaj limigtaj kapabloj kapti en la prezentaĵo ekranbildojn. Plie, li parolis pri pasaĝeraj rajtoj en trajnoj – inkluzive pri la minimuma nombro de biciklaj lokoj.

   

  La lasta perezento temis pri interesa projekto uzi Esperanton por kompili informojn el pluraj landoj pri la rajtoj kaj limigoj transporti biciklojn per trajnoj. Tio varias laŭlande, eĉ laŭ regionoj kaj trajntipoj. Tiu servo povus esti tre valora, kaj eĉ inda je traduko al aliaj lingvoj. Plurlingva retejo estas jam planata. Lars pledis por kunlaboro de vera reteja spertulo por helpi en la starigo de moderna retejo por la arigo de informoj.

   

  ==================

   

  Per tio ni venis al la fino de ĉi tiu grava seminario. Elstara konstato estis la amikema kaj pozitiva etoso inter la fizikaj ĉeestantoj kaj la reala aligo de ekologiemaj esperantistoj sub la ŝildo de VERDEN kaj AMO.

   

  Raportis SMG.

   

  La Akademio kunlaboras kun la ekzameno, nivelo C2

  Per granda plimulto de la voĉoj, la Akademio de Esperanto ĵus akceptis partnerecon kun UEA pri KER-ekzamenoj, nome:

  ·           ·Agnosko kaj funkciigo de la KER-ekzamenoj, interalie en ilia nova reta formo,

  ·           ·Validigo de la ekzamensistemo kaj lingva kontrolado de la C2-nivela ekzameno.

   

  Al ĉiu el la kvar iom pli detalaj demandoj, pli ol 75% el la tuta 45-membra Akademio respondis “jes”. Nun la KER-ekzamen-komisionoj de UEA kaj de la Akademio oficiale kunlaboros por prepari la venontajn ekzamensesiojn, en junio, aŭgusto kaj novembro, interalie en la UK.

  Koncizigita el gazetara komuniko de UEA.

  Filmo el Togolando

  La togolanda esperantisto Koufionou Koffitche parolas en tiu ĉi filmeto pri la situacio en Togolando, el la vidpunktoj socia, ekonomia, politika kaj turisma. Li prezentas la kredon de togolandanoj pri voduo, la meznombran salajron en Togolando, la (ne)ekziston de nacia senpaga sanservo, la lernejan sistemon ŝtatan kaj privatan kaj la situacion de oficiala kaj efektive uzataj lingvoj, sed li ne parolas pri la togolanda Esperanto-movado.

  https://youtu.be/hUJ-Y40ZHHQ

   

  Nova kurso en la araba

  Kurso en la araba por komencantoj gvidata de Taled Orabi.

  Tempo: Ekde la 2-a de aprilo 2022, je la 21,00 – 22,00 laŭ la Universala Tempo (UTC); ĉiu-sabate, 16 sesioj.

  https://us02web.zoom.us/j/87012145483; Kunven-numero: 870 1214 5483

  Pasvorto: La nomo de nia lingvo, tutmajuskle. Eblas aliĝi post la komenco de la kurso.

   

  Penny Vos instruas oceanie kaj plie

  Laŭ informo sendita al la instruista gugla retgrupo <e-ins> de Alessandra Madella.

  https://www.youtube.com/watch?v=IAIL2rkyC_c

  https://www.youtube.com/watch?v=XjPHG743s-E&t=307s

   

  Perfektigu vin pri afrika kulturo!

  Afrika Centro Esperantista (ACE) organizas perfektigan kurson por la tuta mondo. La kurso baziĝas sur la libro ESPERANTUJISMO. Aliaj libroj utilaj al la kurso estas:

  - PRENU PLU

  - AFERO DE ESPERO SUB LA LUPEO DE AFRIKA ESPERANTISTO

  Do, entute tri libroj estas je dispono de la interesiĝantoj.  Ĉiu lernanto siahejme legas la tekstojn kaj respondos demandojn. La tekstoj  temas pri Afriko. La kursanoj do lernos  pri afrikaj esperantistoj per Esperanto. Estas la okazo por afrikanoj enprofundiĝi en la afrika Esperanto-movado, kaj ŝanco por eksterafrikaj esperantistoj funde konatiĝi kun Afriko en la Esperanto-movado kaj la Esperanto-movado en Afriko.

  Por partopreni la kurson oni devas pagi. La monon oni donu antaŭ ol komenci la kurson. La lernokotizo estas 50 eŭroj. Dum la kurso oni povos gustumi kio estas  afrika kuntrejnado (SMG proponas: trejnflegado)  (Coaching africain).

   

  Interesiĝantoj pri la kurso rilatu kun:
  ACE (Afrika Centro Esperantista), 11 BP 48, Lome 11, Togolando

  -Telefone: (+228 90281626 / 99449464)

  - Rete: afrikacentro@hotmail.com ace2006hb@gmail.com

   

  Finnaj instruistoj kunvene – eksteraj rilatoj!

  Dekkvino da pensiulaj geinstruistoj atenteme aŭskultis 45-minutan prelegon de ege konata finna instruisto, Saliko, pri tio, kion Esperanto donas kaj kiel ĝi utilas al  esperantistoj tutmonde. Ŝi inkludigis kelkajn el la ideoj, kiujn ŝi aŭdis dum la Vintraj Tagoj de EAF   en marto  2022 kaj en  oktobro-novembro en Japanio en 2007. Ŝi rakontis  pri sia gastado ĉe japanaj esperantistoj  montrante fotojn pri la  pejzaĝoj, temploj, naturo, kulturo kaj kutimoj, kun kiuj ŝi kun sia edzo konatiĝis. Plie, ŝi iom parolis pri JEI  kaj ĝia domo en Jacugate.  Sekvis pluraj demandoj de la aŭskultantoj, kiuj petis Salikon sciigi ilin  pri la lingvo de Zamenhof. Saliko dankas siajn gastigantojn kaj kunlaborantojn en Japanio kaj en Finnlando.

  Plia germana kurso

  La redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis nova ero ĉe la Kursejo:

  Nomo:       Esperanta kafejo: Poliglota klubo
  Gvidantonomo:   Gregorio
  Tipo:       Nova lerneja kurso
  Loko:     Bad Lauterberg, Germanio
  Aldoninto:  GKJ

  Vi trovos ĝin rekte en la paĝo: https://edukado.net/kursejo?kid=27412

  ========= vortoj: 1190 =========

   

  Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
  Por pli da informoj vidu ĉe:
   <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

  Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis la fino de 2021 (per EKO 2021-58). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

  ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp.

  SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto

   
  Kore,
   
  Stefan MacGill
   
  Respondecoj UEA: Landa Agado
  Respondecoj ILEI: EKO-komunikoj kaj informoj pri Sekcioj

  Tim

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.