Jump to content
Tim
  • Ricevita de Stefan MacGill, Vicprezidanto de UEA por ĝenerala dissendado.

 Share


EKO 2019-01

Al: Landaj kaj Fakaj Asocioj

Jen la nova vesto por la EKO-komunikoj.
===========================
2019-01 sendita el Budapeŝto la 20an de januaro   

Al: Landaj Sekcioj ,j Komitatanoj kaj aktivuloj de ILEI. Landaj  Asocioj de UEA, Fakaj  Asocioj,  la  Komitato, de UEA, TEJO, plia llistoj kaj unuopuloj.

-------------

Praktika helpo por novaj novaj adeptoj

“Fine la nova retejo estas preta kaj publike videbla. Jen ĝi: https://uea.facila.org/. Aperos artikolo pri ĝi en la februara numero de la revuo Esperanto de UEA..” Ĝi nun subiras lastajn kontrolojn kun ebloj por reagoj kaj komentoj.

Plie skribas la iniciatinto Anna Lŏwenbstein: “Mia celo estas aperigi en ĝi 2-3 novajn artikolojn ĉiusemajne. Mi jam havas plurajn pretajn aferojn pri Baldur Ragnarsson (artikolo, poemo kaj filmeto), kiujn mi aperigos tre baldaŭ. Bonvolu laŭeble informi pri ĝi per gazetara komuniko, ankaŭ al viaj propraj naciaj revuoj, al lernantoj, kaj en aliaj rondoj, kie la novaĵo povus esti interesa.”

-----------

Sciu tion, kion faris ILEI tra la antaŭaj tri monatoj

De jaroj la prezidanto kaj sekretario (kaj la estraro) de nia instruista ligo pretigas kvar raportojn jare, kaj jam alvenis tiu pri la lastaj tri monatoj de 2018. Trovu tion en alkroĉaĵo. Tra 2019 la Ligo festas la 70-jariĝon de la Ligo. Ilia estraro rekontiĝas ĉu fizike ĉu retvoĉe fine de januaro en Svislando

--------------

Ruando - Nekonata Asocio funckcias en la kulisoj!

Granda suprprizo al ILEI kaj UEA estis la informo pri komplete nekonata landa asocio, kiu en 2018 okazigis kunsidon kaj elektis novan estraron. Temas pri lando en Afriko, najbare al Burundo kaj la DR Kongo – Ruando. Jen la enhavo de ĝia nuna estraro:

SAHINKUYE UWIZEYIMANA Deo: Laulegha Reprezentanto: Tel. (+250) xxx,

MWAMBALE MATANYA David: Ĝenerala Sekretario : Tel. +(250) xxx,

KANGABE Albertine: Kasistino: Tel. (+250) xxx

MURAGEJIMANA Marie: Vic-kasistino

BANDEMA Tamba Jean: Ĝenerala konsilisto: Tel. (+250) xxx

UWIZEYIMANA Gedeon: Unua Konsilisto: Tel. (+250) xxx

Robert TEGANYA: Dua Konsilisto: Tel. (+250) xxx

Daniel Buzombo: komisiita pri publikaj rilatoj

Bonane MUNANGA: Komisiita pri Junularo kulturo: Tel. (+250) xxx:

Maria, komisiita pri virinaferoj: Tel(+250) xxx

------------------------

La sekva israela kongreso - aprile

Malaltiĝis la loĝkosto por la 20-a Israela Kongreso kaj MONA-kunveno en aprilo. Bv. aliĝi ĉe http://esperanto.org.il/ik20-mona.html. La nova numero de Israela E-isto, kiun vi povos senpage elŝuti ĉe http://esperanto.org.il/dosieroj/IE166.pdf.

Abonantoj ricevos la paperan version post ĉ. monato. En ĝi vi trovos i.a. raportojn pri  i.a. la 19-a Israela Kongreso en Akko, la UK en Lisbono, kaj la Itala Kongreso. Tiu ĉi estas la unua n-ro de la nova redaktoro, Mikaelo Lineckij, ni deziru al li sukceson kaj kunlaboron viaflanke (sendu artikolojn:). Mi redaktis la bultenon dum 11 jaroj kaj produktis 18 numerojn, kiuj estas videblaj che http://esperanto.org.il/ie.html.

Amri Wandel, Prezidanto de ELI

-------------------------

Valora faka agado inter medicinistoj

Eblas verki medicinan aŭ farmacian disertacion en Esperanto kadre de la UMEA, kiu tiucele kunlaboras kun la Jagielona Universitato en Krakovo, Pollando. Se vi estas kvalifikita kaj pripensas fari ĝin, aŭ konas interesitajn gestudentojn el la medicinaj aŭ farmaciaj fakultatoj en viaj landoj, bv. peti ilin kontakti nin. Estus pionira laboro, ĉar laŭ nia scio medicina aŭ farmacia disertacio ĝis nun ne estis verkita kaj akceptita.

Christoph Klawe, Prezidanto de la UMEA

----------------------

Nova eŭropa bulteno

.Legu: http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

1.. Novjare

2.. 86-a Itala Kongreso de Esperanto

3.. Poliglotoj konferencis en Ljubljana

4.. Vytenis Andriukaitis subtenas la 55-an BET

5.. Sukcesa E-informado en la lernejoj de Nowy Sacz

6. Kurso en la plej granda universitato de 6.Hispanio 

7.. Zamenhoftago prifestata – Vieno – Zagrebo – Maribor

8.. Grabda vortaro aperis en Litovio

9.. La venonta hispana kongreso

La redaktoro Z Tišljar – Pajo

-------------------------------------

UEA daŭre aktivas en Novjorko

La januara informilo de la oficejo de Universala Esperanto-Asocio che UN estas alkroĉita. La informilo traktas du novaĵerojn:  UEA kaj Unesko kaj la mesaĝo de UEA okaze de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj .

===================

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe: <
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, volapukistoj ktp.

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Stefan MacGill
Vicprezidanto de UEA
Respondecoj: instruado, Jaro de la Lernanto, revuo Esperanto, Mezoriento kaj Norda Afriko, rilatoj kun LA, FA, Fondajo Canuto.

Atingoj etaj, sed konkretaj
 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.