Jump to content

Tim

Administrators
 • Content Count

  4,081
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  50

Everything posted by Tim

 1. Tim

  Leeds (Meetup)

 2. Ni estas tre feliĉaj povi anonci la daton de la ĉi-jara Somerlernejo. Temas pri ĉiujara kursaro, kiu okazis unuafoje antaŭ pli ol duonjarcento! La venonta komenciĝos ĉe nia sidejo en Barlaston je la 10:00 sabaton la 17an de Aŭgusto kaj finiĝos je la 13:00 dimanĉon la 18an. Kiel kutime estos du klasoj: Jack Warren gividos sesion por progresantoj; homoj pli altnivelaj ĝuos la progresintan kurson gvidotan de Ed Robertson. Somerlernejo estas senpaga; se vi atingos Esperanto-Domon, vi ricevos senkoste la instruadon! Por pli da detaloj, ekzemplaj ekzercoj kaj por aliĝi, iru al https://esperanto.org.uk/events/somerlernejo/
 3. Tim

  Somerlernejo 2019

  until
  Ni estas tre feliĉaj povi anonci la daton de la ĉi-jara Somerlernejo. Temas pri ĉiujara kursaro, kiu okazis unuafoje antaŭ pli ol duonjarcento! La venonta komenciĝos ĉe nia sidejo en Barlaston je la 10:00 sabaton la 17an de Aŭgusto kaj finiĝos je la 13:00 dimanĉon la 18an. Kiel kutime estos du klasoj: Jack Warren gividos sesion por progresantoj; homoj pli altnivelaj ĝuos la progresintan kurson gvidotan de Ed Robertson. Somerlernejo estas senpaga; se vi atingos Esperanto-Domon, vi ricevos senkoste la instruadon! Por pli da detaloj, ekzemplaj ekzercoj kaj por aliĝi, iru al https://esperanto.org.uk/events/somerlernejo/
 4. Tim

  EKO 2019-01

  Al: Landaj kaj Fakaj Asocioj Jen la nova vesto por la EKO-komunikoj. =========================== 2019-01 sendita el Budapeŝto la 20an de januaro Al: Landaj Sekcioj ,j Komitatanoj kaj aktivuloj de ILEI. Landaj Asocioj de UEA, Fakaj Asocioj, la Komitato, de UEA, TEJO, plia llistoj kaj unuopuloj. ------------- Praktika helpo por novaj novaj adeptoj “Fine la nova retejo estas preta kaj publike videbla. Jen ĝi: https://uea.facila.org/. Aperos artikolo pri ĝi en la februara numero de la revuo Esperanto de UEA..” Ĝi nun subiras lastajn kontrolojn kun ebloj por reagoj kaj komentoj. Plie skribas la iniciatinto Anna Lŏwenbstein: “Mia celo estas aperigi en ĝi 2-3 novajn artikolojn ĉiusemajne. Mi jam havas plurajn pretajn aferojn pri Baldur Ragnarsson (artikolo, poemo kaj filmeto), kiujn mi aperigos tre baldaŭ. Bonvolu laŭeble informi pri ĝi per gazetara komuniko, ankaŭ al viaj propraj naciaj revuoj, al lernantoj, kaj en aliaj rondoj, kie la novaĵo povus esti interesa.” ----------- Sciu tion, kion faris ILEI tra la antaŭaj tri monatoj De jaroj la prezidanto kaj sekretario (kaj la estraro) de nia instruista ligo pretigas kvar raportojn jare, kaj jam alvenis tiu pri la lastaj tri monatoj de 2018. Trovu tion en alkroĉaĵo. Tra 2019 la Ligo festas la 70-jariĝon de la Ligo. Ilia estraro rekontiĝas ĉu fizike ĉu retvoĉe fine de januaro en Svislando -------------- Ruando - Nekonata Asocio funckcias en la kulisoj! Granda suprprizo al ILEI kaj UEA estis la informo pri komplete nekonata landa asocio, kiu en 2018 okazigis kunsidon kaj elektis novan estraron. Temas pri lando en Afriko, najbare al Burundo kaj la DR Kongo – Ruando. Jen la enhavo de ĝia nuna estraro: SAHINKUYE UWIZEYIMANA Deo: Laulegha Reprezentanto: Tel. (+250) xxx, MWAMBALE MATANYA David: Ĝenerala Sekretario : Tel. +(250) xxx, KANGABE Albertine: Kasistino: Tel. (+250) xxx MURAGEJIMANA Marie: Vic-kasistino BANDEMA Tamba Jean: Ĝenerala konsilisto: Tel. (+250) xxx UWIZEYIMANA Gedeon: Unua Konsilisto: Tel. (+250) xxx Robert TEGANYA: Dua Konsilisto: Tel. (+250) xxx Daniel Buzombo: komisiita pri publikaj rilatoj Bonane MUNANGA: Komisiita pri Junularo kulturo: Tel. (+250) xxx: Maria, komisiita pri virinaferoj: Tel(+250) xxx ------------------------ La sekva israela kongreso - aprile Malaltiĝis la loĝkosto por la 20-a Israela Kongreso kaj MONA-kunveno en aprilo. Bv. aliĝi ĉe http://esperanto.org.il/ik20-mona.html. La nova numero de Israela E-isto, kiun vi povos senpage elŝuti ĉe http://esperanto.org.il/dosieroj/IE166.pdf. Abonantoj ricevos la paperan version post ĉ. monato. En ĝi vi trovos i.a. raportojn pri i.a. la 19-a Israela Kongreso en Akko, la UK en Lisbono, kaj la Itala Kongreso. Tiu ĉi estas la unua n-ro de la nova redaktoro, Mikaelo Lineckij, ni deziru al li sukceson kaj kunlaboron viaflanke (sendu artikolojn:). Mi redaktis la bultenon dum 11 jaroj kaj produktis 18 numerojn, kiuj estas videblaj che http://esperanto.org.il/ie.html. Amri Wandel, Prezidanto de ELI ------------------------- Valora faka agado inter medicinistoj Eblas verki medicinan aŭ farmacian disertacion en Esperanto kadre de la UMEA, kiu tiucele kunlaboras kun la Jagielona Universitato en Krakovo, Pollando. Se vi estas kvalifikita kaj pripensas fari ĝin, aŭ konas interesitajn gestudentojn el la medicinaj aŭ farmaciaj fakultatoj en viaj landoj, bv. peti ilin kontakti nin. Estus pionira laboro, ĉar laŭ nia scio medicina aŭ farmacia disertacio ĝis nun ne estis verkita kaj akceptita. Christoph Klawe, Prezidanto de la UMEA ---------------------- Nova eŭropa bulteno .Legu: http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno 1.. Novjare 2.. 86-a Itala Kongreso de Esperanto 3.. Poliglotoj konferencis en Ljubljana 4.. Vytenis Andriukaitis subtenas la 55-an BET 5.. Sukcesa E-informado en la lernejoj de Nowy Sacz 6. Kurso en la plej granda universitato de 6.Hispanio 7.. Zamenhoftago prifestata – Vieno – Zagrebo – Maribor 8.. Grabda vortaro aperis en Litovio 9.. La venonta hispana kongreso La redaktoro Z Tišljar – Pajo ------------------------------------- UEA daŭre aktivas en Novjorko La januara informilo de la oficejo de Universala Esperanto-Asocio che UN estas alkroĉita. La informilo traktas du novaĵerojn: UEA kaj Unesko kaj la mesaĝo de UEA okaze de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj . =================== Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, volapukistoj ktp. SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj. Stefan MacGill Vicprezidanto de UEA Respondecoj: instruado, Jaro de la Lernanto, revuo Esperanto, Mezoriento kaj Norda Afriko, rilatoj kun LA, FA, Fondajo Canuto. Atingoj etaj, sed konkretaj
 5. Tim

  Trustee Candidacies 2019

  All charities need to have people who are responsible in law for running them. These people are called trustees and we elect ours at the AGM. The current trustees would like to invite suitable candidates to stand for election in Dover. The trustees communicate primarily by email and meet up to five times a year, whether in person at Esperanto House or online using Skype. There have to be at least four and there are currently seven, a mixture of people who have been involved in Esperanto for decades and some fresh faces coming via the Duolingo route or returning to Esperanto after a little time away. That means there is space for others to come on board to help run EAB. Trusteeship puts you in a unique position to make decisions and influence the direction and work of the charity. If you have a vision for EAB, trusteeship is the best way to realise it. It isn't a paid role although you will be reimbursed out-of-pocket expenses incurred, such as travel costs to attend meetings. Don't feel that you can't carry out the role if you're not fluent in Esperanto; meetings are held in English. It doesn't even matter if you're new. What counts is having ideas and being willing to work with the other trustees in the best interest of the charity. Trustees come from a range of backgrounds. There isn't a particular model to follow, though some people may find themselves feeling at home in the role a bit more than many others, such as people who have previous experience of being a charity trustee. If that's you, then we'd love to hear from you, as we would from, say, people who run their own business or work in management or with budgets. If any of these things apply to you, then you could well thrive in the role, to the benefit of EAB. If you think you might be interested, you should feel absolutely free to speak with Viv, Tim or one of the current trustees to get an idea of what is involved. There won't be any commitment assumed if you make an enquiry but we would really like to welcome new people with new ideas on board. How to send in a nomination To make your nomination known, please email Viv (eab@esperanto.org.uk) and make her aware that you wish to stand for election as a trustee. You must be a paid-up member of EAB and will need to be backed by two members, so please provide their names. She will then contact them herself to confirm that they wish to back you. Please ensure that emails reach Viv by 12:00 on Friday, February 8; nominations received afterwards unfortunately won't be accepted. If you submit a nomination from Viv but don't receive confirmation of receipts within a reasonable timeframe, please don't automatically assume your email arrived but check with her to be sure before the deadline. Candidates will have the opportunity to present themselves in up to 200 words in the following issue of Update, so don't worry if you're new and don't know many people. All of us were new once!
 6. Tim

  Unua kontakto

  https://esperanto.org.uk/find-esperanto-speakers/
 7. Tim

  Update 84

  Version 1.0.0

  23 downloads

  Update 84 from January 2019
 8. You can now sign up for the conference and its optional extras on the site. You can find details about the event, co-organised with Espéranto-France, at https://britakongreso.org/
 9. Tim

  Kunkongreso en Dovro

  until

  Saluton, @Steve R - Ĝuste nun mi prilaboras la retejon. La baza kotizo estos £50. Aldone oni povos mendi leĝeran lunĉon ĉe la ejo, partopreni ekskursojn (al Kalezo, kaj al Kastelo Dovro kaj al la Klifoj), grupan manĝon ktp. Mi konstatas, ke tio eble ne plene respondas al viaj demandoj. La gastprelegantoj estas konfirmitaj ktp. Mi celis publikigi la retejon ĉi vespere. Mi dubos ĉu ĝi finfine estos realigita tiam, sed ni vidos!
 10. Tim

  Postplu

  until
  Senpaga unutaga kurso en Londono por progresintoj, kiuj jam kapablas paroli (ĉu sufiĉe flue, ĉu iom heziteme) Esperanton. Gvidos la sesion Tim Owen. Ĉi tiu kurso venas post Lernu Plu en la kursa serio de EAB. Partoprenantoj diskutos diversajn temojn (kaj rilate Esperanton, kaj ĝeneralajn) kaj pritraktos diversajn tiklaĵojn en la lingvo. Detaloj kaj registriĝo
 11. Tim

  Lernu Plu

  until
  A FREE session for total new people who have learned a bit of Esperanto, who have maybe completed a course or two, and who want to improve. The course takes place at EAB's headquarters and is led by Chris Lewis. This course is perfect for people who have a reasonable understanding of Esperanto but who haven't had much if any opportunity to speak it out loud or meet other learners. Chris Lewis started learning Esperanto himself around only three years ago. He's since progressed through all of EAB's courses as a student and is certified at C1 level in the language. Last year he made his debut at our annual conference, leading a workshop on a sometimes tricky part of Esperanto. Details and sign-up form.
 12. Tim

  Lernu

  until
  A FREE session for total new beginners learners at EAB's headquarters, led by Maurizio Giacometto. This course is perfect for people who have only done a little bit of Esperanto but who haven't necessarily finished a course. It's not been that long since Maurizio was a beginner himself and now he is the editor of EAB's newsletter and is certified at C1 level, so you'll be in good hands from somebody who knows very well what it's like to take your first steps into Esperanto. Details and sign-up form.
 13. Mi imagas, ke la plejparto da homoj komencis lerni Esperanton pro simpla lingva scivolo. Kial ili restis post la unuaj paŝoj, kiam ne plu estis ĉi tiu scivolemo; jen alia demando Mi ekprovis Esperanton kaj trovis la lernadon sufiĉe facila, kio kuraĝigis min plu lerni. Kompreneble, en tiuj foraj, fruaj tagoj, mi renkontis nur la bazajn aspektojn de Esperanto. La pli tiklajn mi renkontis (kaj daŭre renkontas) poste. Se mi renkontus ilin tutkomence, mi certe ne opinius Esperanton tiel facila.
 14. Mi iom post iom faros por la aliaj dosierujoj sed ĝuste nun estas okupata de aliaj farendaĵoj.
 15. Jam multege da kapdoloroj mi ricevis luktante pri tiaĵoj ĉe la dosiero htaccess. Antaŭe la problemo estis, ke mi ne sukcesis plusendi kaj esperanto.org.uk/eldonoj kaj esperanto.org.uk/eldonoj/kaj-iu-dosiero. Ŝajnas al mi, ke post iom pli da luktado kaj kapfrapado mi finfine sukcesis. Mi kontrolis per la baza doseriujo /eldonoj/, /eldonoj/piron/ kaj via ligilo, kaj ĉiuj redirektiĝis. (Se tio ne funkcias por vi, mi petas provi per alia retumilo. Antaŭe temis pri redirektigo 301 (porĉiama), do daŭre por mi ne eblas ĉe mia kutima retumilo. Sed ĉe alia, ĝi nun funkcias.)
 16. Jes, mi ja faris proprainiciate, antaŭ ol venis la letero de Mark
 17. Tim

  KER ekzamenoj en Londono

 18. Eblas ricevi agnoskatan ateston pri Esperanto per ekzamenoj okazintaj laŭ la komuna eŭropa referenckadro. Okazos venonta sesio la 15-an de Junio 2019 en Londono. Kiel en antaŭaj jaroj, EAB celas kuraĝigi partoprenadon per repago al ĝis dek sukcesintoj siajn ekzameno-kostojn, ĝis maksimume £50. Legu pli da detaloj kaj registriĝu ĉe la oficiala paĝo pri la sesioj.
 19. What a coincidence, John!
 20. Really good, Bill. And I'm glad you got a mention of Crawhill in
 21. Ebla enhavo por Update, @Rico, post iom da prilaboro per la redaktora tondilo, ĉu ne?
 22. Niaj aliĝintaj landaj asocioj estas la plej gravaj fontoj de novaj individuaj membroj de nia Asocio. Ju pli da tiaj membroj ni havas, des pli bone UEA povas reprezenti la tutmondan esperantistaron. Kaj ne temas pri ordinara jaro. En Lisbono la Komitato reformis nian membrosistemon, tiel ke ekde la venonta jaro la kategorioj “Membro kun Gvidlibro” kaj “Membro kun Jarlibro” anstataŭiĝas per la nova kategorio “Baza Membro”. Fariĝi “baza membro” de UEA estas maniero montri sian solidarecon kun la mondvasta komunumo de esperantistoj. La kotizoj por baza membreco estas ligitaj al la relativa riĉecnivelo de la diversaj landoj, ekde nur 2 eŭroj en la plej malriĉaj landoj ĝis 44 eŭroj en la plej riĉaj. Ĉiu esperantisto, kiu aliĝas laŭ la plej alta tarifo, samtempe subtenas la membriĝon de homoj kun multege malpli da rimedoj. Tiu sistemo celas esti pli justa kaj inkluziva. Plia novaĵo estas la rabatoj por junuloj. Ĝis la aĝo de 19 jaroj, homoj povas aliĝi je nur kvarono de la kutima kotizo (t.e. 11 eŭroj en la plej riĉaj landoj). Inter la aĝoj 20 kaj 25, la kotizo estas duono de la kutima. Ni tre esperas, ke vi helpos nin diskonigi tiujn rabatojn inter la junaj esperantistoj en via lando. La diferencaj kategorioj Bazaj membroj ricevas ĉiujn servojn kaj rajtojn de membreco, inkluzive de rabato por la Universala Kongreso. La informoj en Jarlibro estos alireblaj elektronike per la nova reta membrospaco de UEA, al kiu iom post iom aldoniĝos novaj funkcioj. Papera eldono de la Jarlibro estos daŭre mendebla, kontraŭ aldona pago. La kategorio Membro-Abonanto restas pli-malpli senŝanĝa. La kotizo estas tiu de Baza Membro plus 30 eŭroj por ricevi la paperan eldonon de la revuo Esperanto. La reta eldono estos legebla por ĉiuj membroj. Ankoraŭ eblas fariĝi Dumviva Membro de UEA. Ekde la nova jaro la kotizo por tio egalas al 30-oblo de la koncerna jarkotizo (de Baza Membro aŭ de Membro-Abonanto). Ĝis la fino de 2018, oni ankoraŭ povas fariĝi Dumviva Membro je la malnovaj tarifoj (25-oblo). Kial membriĝi La kialoj fariĝi individua membro de UEA restas la samaj. Ne temas nur pri la konkretaj servoj, kiujn oni ricevas kiel membro. Temas pri tio, ke UEA estas la sola Esperanto-asocio malfermita al esperantistoj en ĉiuj landoj, ĉiuj tendencoj, ĉiuj vivsituacioj. Nia Asocio estas konkretigo de la vizio de D-ro Zamenhof, pri mondo en kiu homoj renkontiĝas, amikiĝas, kunvivas kaj kunlaboras kun homoj. Eĉ en la plej riĉaj landoj, la kosto de baza membreco estas malpli ol unu eŭro semajne. Tio estas malgranda investo en granda idealo. Niaj landaj asocioj estas kolonoj de nia Asocio, videblaj pruvoj de nia tutmondeco. Bonvolu helpi nin montri tion ankaŭ per la kreskigo de nia individua membraro! Eĉ 10%-a kresko en via lando estos bela indiko pri la solidareco de viaj samlandanoj kun aliaj samideanoj tra la terglobo. Elkore, bondezire, Mark Fettes Prezidanto de UEA
 23. ? Cetere, Bill, eblas elekti la lokon, kie en via artikolo aperu la alfiksitaj bildoj. Simple iru al la ĝusta loko, kreu novan linion, kaj alklaku la alfiksaĵon: Alie aperos ĉiuj alfiksitaj bildoj je la malsupro de la artikolo.
 24. ? Cetere, Bill, eblas elekti la lokon, kie en via artikolo aperu la alfiksitaj bildoj. Simple iru al la ĝusta loko, kreu novan linion, kaj alklaku la alfiksaĵon: Alie aperos ĉiuj alfiksitaj bildoj je la malsupro de la artikolo.
 25. Tim

  Update 83

  Version 1.0.0

  20 downloads

  Update 83 from October 2018
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use. Please familiarise yourself with our Guidelines for posting and consult our Privacy Policy to ensure that you're happy with how we use your information.